- reset +
Home
Error
  • XML Parsing Error at 1:630. Error 9: Invalid character

Izmene u programu

There are no translations available.

GALA2017 - 13.03.2017.

 

* Globalno: u filter (pretragu) na svim tablicama dodata je mogu?nost upisa Wildcard-a (zvezdice) u tekst, npr. Beton *30* (komanda Ctrl+Alt + dupli klik)

* Globalno: Dodata opcija za rad sa AutoCAD 2017.

* Globalno: na import materijala i mašina dodata prava pristupa - ako korisnik nema pravo izmene cene materijala ili mašine, import cena materijala ili mašina bi?e zabranjen.

* Globalno: na verziji bez Organizatora, inicijalno su se u?itavali i neaktivni projekti.

* Knjiga normi: ukoliko prethodno nije bio odabran projekat i ukoliko je korisnik brisao vrstu radova u knjizi normi, program je javljao grešku.

* Knjiga normi: kod pomeranja norme, norma nije bila ozna?ena (po završetku pomeranja).

* Realizacija: ako se pri unosu realizacije (formule) za dokaznicu gra?evinske knjigu unese i slika, ona se prenosi i u dokaznicu na listu gra?evinske knjige (kod izrade situacije).

* Gantogram: na Pregled resursa->Materijali za period dodata kolona "Preostalo" i komanda "Naru?i preostalo". Tako?e, dodata su prava pristupa na komande "Naru?i potrebno" i "Naru?i preostalo".

* Gantogram: pod odre?enim uslovima, današnji dan je bio definisan kao neradni (SQL Server 2012 i ve?i).

* Gantogram: Prikaz IFC objekata nije bio prikazivan strukturalno (u drvetu) nego u istom nivou.

* Predmer: Eksport podizvo?a?a nije ispravno eksportovao vrednost PDV-a

* Predmer: pravo pristupa za izmenu cena materijala i mašina dodato i na formu cena materijala i mašina na stavci predmera (ne pojavljuje se upit za ažuriranje cene, ako korisnik nema pravo na izmenu cene materijala ili mašine).

* Predmer: brisanje tipa podizvo?a?a svodi cenu stavke na 0 (ako stavka nema pomo?ne analize sa resursima).

* Predmer: na stavke predmera dodata ikona ukoliko stavka ima i drugi opis.

* Predmer: kod kopiranja predmera, program pita da li treba kopirati i rekapitulacije.

* Predmer: na formu stavke predmera (uz postoje?u opciju pove?anja prozora) dodata i opcija pove?anja podru?ja resursa i pom. analiza.

* Predmer: na formu stavke predmera (resursi rada) dodata cena i iznos rada.

* Podizvo?a?i: na eksport podizvo?a?a (template) dodata kolona "Napomena" gde podizvo?a? može upisati napomenu za stavku. Kod importa, stavka sa napomenom ima crvenu cenu, a napomena se prikazuje pri prelasku mišem (tooltip).


GALA2016 - 07.11.2016.

 

* Predmeri: omogu?ena naknadna izmena osobe koja je izradila predmer.

* Predmeri: ukoliko predmer nije imao ni jednu vrstu radova, moglo je da se dogodi da se nije mogao odabrati drugi projekt.

* Predmeri: kopiranje stavke bez opisa nije kopiralo stavku (kod kopiranja predmera).

* Magacini: na izbor magacina dodata kolona Projekt/Klasifikacija.

* Magacini: na dokument "narudžbenica" omogu?en unos istog materijala (uz upozorenje).

* Gantogram: omogu?en prikaz gantograma i realizacije aktivnosti za zadati period.

* Gantogram: pod odr?enim uslovima, prikaz S-krive nije ispravno prikazivao liniju realizacije.

* Gantogram: prikaz histograma mašina (broj mašina po danu) nije bio ispravan ako mašina nije bila nosilac trajanja ili ako nije bilo radnika na aktivnosti.

* Poslovni partneri: proširena polja za telefone na formi i u tablici.

* Poslovni partneri: na tipove poslovnih partnera dodata opcija za pretragu i sortiranje po nazivu.

* Poslovni partneri: slanje maila sa forme poslovnih partnera nije pokretalo Outlook ako je Outlook ve? bio otvoren.

* Stavke predmera: prilikom unosa druge cene na stavci, nije bilo mogu?e izvršiti unos decimala.

* Stavke predmera: nije bilo mogu?e kopirati tekst opisa stavke izme?u više stavki predmera.

* Stavke predmera: mogu?nost definisanja širine, dužine/dubine/debljine i visine na stavci predmera, kao i veza s formulom na normi materijala (Global.ini na serveru, [Global] FormulaMaterijalStavka=1)

* Stavke predmera: na prikaz stavki dodane kolone Š,V,D (ako je aktivna formula na stavci).

* Knjiga normi: ako je program podešen da koristi formulu na materijalu, na normi materijala (u knjizi normi) je mogu?e upisati formulu za koriš?enje na stavci. Kod kopiranja takve norme, sa materijalima se kopiraju i formule.


GALA2016 - 18.07.2016.

 

* Globalno: dodata opcija za upis i prikaz 4 decimale na gra?evinskoj knjizi.

* Prava pristupa: kada se unosi nova klasifikacija projekta, pravo pristupa na nju imaju svi korisnici koji imaju pravo na SVI PROJEKTI.

* Predmeri: Promena faktora ili cenovnika na predmeru ili na vrstama radova ne menja cene ukoliko stavka nema resurse.

* Predmeri: Kod kopiranja stavke (ili predmera) nisu se kopirale pridružene slike.

* Predmeri: Kod preuzimanja norme u stavku, moglo se dogoditi da drugi naziv (opis) stavke bude obrisan.

* Cenovnik mašina: Nakon promene cene goriva dodat upit za upis prora?unate cene u cenu mašine.

* Gantogram: Pridruživanje više aktivnosti iz OP na aktivnost gantograma više ne sabira iste podizvo?a?e.

* Gantogram: Upis boje na WBS stavku nije prikazivao boju nakon ponovnog otvaranja gantograma.

* Gantogram: Prikaz postotka izvršenja se prikazuje u sredini aktivnosti.

* Gantogram: u Gantogram dodata kolona WBS.

* Gantogram: Brisanje ozna?enih stavki i WBS-stavki brisalo je samo stavke (WBS stavke se i dalje ne brišu u slu?aju da je stavka ostala bez "roditelja" - WBS stavke).

* Gantogram: Prikaz (ili skrivanje) horizontalne linije u Gantogramu nije radio ispravno.

* Gantogram: dodat pregled realizacije za zadati datum, sa prera?unom postotka izvedenosti.

* Vremenska prognoza: nije bilo mogu?e brisanje arhivirane prognoze ako nije postojala slika.

* Realizacija: u slu?aju da korisnik nema pravo pristupa na F_StavkeRN_Stavke, tab realizacije pridruženih stavki je skriven

* Realizacija: dodata mogu?nost pridruživanja slike na dokaznicu realizacije stavke (Radni nalog). Slika se prenosi kod prenosa realizacije u gra?evinsku knjigu.

* Realizacija: popravljen prenos ozna?enih (tagovanih) stavki.

* Realizacija: Na sve realizacije (pridružene, aktivnosti na gantogramu ili OP planu) dodato polje Izvedeno Ukupno (Izvedeno do sada + Izvedeno u teku?oj realizaciji).

* Situacija: na izvedenu i priznatu koli?inu na gra?. knjizi dodata opcija za unos pomo?u 4 decimale.

* Situacija: izmenjeni izveštaji za situaciju i dodata 4 nova izveštaja za gra?. knjigu (zbog 4 decimale).

* Situacija: kod izrade nove situacije, odgovorna osoba je (kao standardno) postavljen korisnik koji je logovan.

* Situacija: na pregled situacija dodata kolona "Sveukupna vrednost radova".


GALA2016 - 14.04.2016.

 

* Interno: kod deaktivacije programa, u LOG tablicu se upisuju Windows Username i Gala Username tako da se zna koji korisnik je deaktivirao licencu.

* Projekti: na projekte je mogu?e dodeliti korisnike koji ga ne mogu videti.

* Globalno: testirana integracija sa MS Office-om 2016 (import/eksport/drag-drop iz Office dokumenata u predmer itd.).

* Globalno: na stope PDV-a dodata kolona Šifra

* Globalno: na registre materijala i mašina dodata opcija za bojenje i/ili podebljavanje opisa registra.

* Globalno: na dokumentima (Organizator) ovaranje postoje?eg dokumenta nije radilo.

* Projekti: Kolone Izvedeno i Obra?unato na Organizatoru uzimaju u obzir popuste/rekapitulacije sa predmera i/ili situacije.

* Knjiga normi: na vrste radova dodata mogu?nost bojenja vrste i/ili podebljavanje.

* Mašine: na prora?un cene rada mašine dodato podru?je Radnici, gde je mogu?e definisati X radnika sa njihovim troškovima. Trošak radnika uti?e na ukupnu cenu troškova mašine (Prora?unata cena).

* Mašine: na cenovnik mašina dodate naredbe: Upis cena prora?una (upisuje prora?unsku vrednost u jedini?nu cenu), Promena cene Rada(upisuje cenu rada u podru?je "Radnici" i tako ra?una vrednost rada) i Promena cene goriva(upisuje promenjene cene goriva u podru?je Pogona mašine).

* Mašine: na cenovnik mašina (pregled po registrima) dodat upis prose?ne prora?unate cene za odabrani registar.

* Mašine: kod izrade novog cenovnika mašina, kopiraju se i troškovi sa odabranog cenovnika (ukoliko korisnik to dozvoli).

* Cenovnik rada: na prora?un cene rada po grupi (II-VIII grupa) dodata mogu?nost prora?una cene po algoritmu.

* Cenovnik rada: ispis cenovnika rada.

* Izveštaji: u 5 skladišnih izveštaja dodato polje Napomena.

* Izveštaji: dodati novi izveštaji: ispis realizacije podizvo?a?a (3 izveštaja), ispis informacija o predmeru (Info).

* Realizacija: na realizaciju materijala, mašina i radnika (kod izrade radnog naloga) dodate pretraga (Ctrl+Dvoklik) i sortiranje.

* Realizacija: na pregledu materijala iz ERP-a (tablica) i u eksport u Excel dodato ozna?avanje crvenom bojom minus vrednosti (iznosi, cene, koli?ine itd.).

* Realizacija: kod kopiranja radnih sati, dodata opcija za upis od-do sati za ozna?ene radnike (na taj na?in se za sve ozna?ene radnike mogu upisati razli?iti sati od onih koji se kopiraju).

* Realizacija: na unosu radnih sati omogu?ena izmena vrednosti radnog sata.

* Realizacija: ako se datumi radnog naloga ne menjaju program ne ulazi u provere datuma za stavke i resurse.

* Realizacija: na realizaciju podizvo?a?a na RN (broj radnika), dodata mogu?nost upisa radnih sati.

* Gantogram: uz opciju kopiranja aktivnosti iz prethodnih gantograma, dodata mogu?nost kopiranja osvetljene aktivnosti na desni klik.

* Gantogram: Postavke gantograma se ?uvaju po projektu u direktorijumu C:\GALA\Datoteke\Gantt_X.ini gde je X ID operativnog plana.

* Gantogram: U meni Obrade dodana naredba Brisanje celog Gantograma (svih aktivnosti za Plan).

* Predmeri: kod importa iz Excela, bilo je mogu?e definisati opisnu stavku sa koli?inom, a opisna stavka mora imati koli?inu 1.

* Predmeri: omogu?eno pomeranje stavki predmera i definisanje opisne stavke ili podstavke iako postoji izra?en Operativni plan i Situacija (s tim da definisanje podstavke i dalje nije mogu?e ako postoji situacija).

* Predmeri: na kopiranje predmera dodata provera broja izvornih i odredišnih stavki i brisanje kopiranog predmera ukoliko do?e do problema kod kopiranja

* Predmeri: dodata opcija unosa stope PDV-a po stavci predmera. Dodat upis u ozna?ene stavke i na pojedinu stavku. Izmena stope na stavci predmera menja i stopu na gr. knjizi. Kod višestrukog upisa, program daje opciju da upiše na gr. knjigu ili samo na predmer.

* Predmeri: kod kopiranja stavke - ako stavka nije osvetljena - program pokazuje poruku da je stavku za kopiranje potrebno osvetliti.

* Predmeri: pre kopiranja stavke sortiranje kolone se briše.

* Predmeri: na unos/izmenu stavke omogu?en upis jedinice mere (uz dosadašnju mogu?nost za izbor).

* Predmeri: na tablici jedinice mere omogu?eno uzlazno i silazno sortiranje.

* Predmeri: Kod kopiranja predmera je pod specifi?nim uslovima moglo do?i do zamene ID-a predmera.

* Situacija: pored unosa u iznosu, na avanse dodata mogu?nost unosa avansa u postotku. Program ra?una postotak preostalog avansa.

* Situacija: dodat proces upisa izvedenih koli?ina na osnovu realizacije stavki radnog naloga.

* Situacija: kod izrade prve situacije, stope PDV-a se preuzimaju sa predmera. Nakon toga se stopa kopira od prethodne stavke gr. knjige. Dodat upis PDV stope u ozna?ene stavke i na pojedinu stavku.

* Magacini: na Skladišne dokumente (tablica magacina) dodata kolona Klasifikacija ili Projekt, prikazuju se u tablici ako su dodeljeni magacinu.

* Magacini: program je prikazivao magacine za sve klasifikacije umesto samo za odabranu.


GALA2016 - 08.01.2016.

 

* Globalno: Program koristi ProgeCAD2016 (ukoliko je odabrana ta opcija).

* Odgovorne osobe: omogu?ena promena naziva odgovorne osobe iako se ona negde koristi. Postoje?e odg. osobe se ne menjanju na Predmeru i Situaciji.

* Knjiga normi: dodata opcija dodeljivanja slika normi, sa pregledom slike (preview). Kod preuzimanja u stavku predmera, preuzimaju se i slike. Slike moraju biti u C:\Gala\ImagesGala direktorijumu na serveru, mogu?e je dodati i poddirektorijume. Slike (podržani formati) su: jpg|*.bmp|*.gif|*.wmf|*.png

* Organizator: Kolona "Utrošeno" sada uklju?uje i ostale troškove na radniku (koje su unešene na realizaciji).

* Organizator: Ispis ugovorenih predmera - Rekapitulacija po Vrstama (na Organizatoru) u odre?enim okolnostima je ispisivala duple slogove.

* Organizator: Dodata opcija da se klasifikacija u?ita skupljena, odnosno zatvorena (podešavanja je mogu?e definisati u meniju Osnovne->Postavke programa->Ostalo).

* Predmer: kod izmene stavke, program je menjao pomo?ni opis (izbrisani su novi redovi) tako da je eksport za podizvo?a?e sa OP eksportovao naziv i opis stavke, iako su bili prakti?no isti.

* Predmer: na unos/izmenu pom. analize dodato je polje Ukupna koli?ina, u koje se upisuje (ili izra?unava) koli?ina pomo?ne analize * koli?ina stavke.

* Predmer: kod ispisa izveštaja sa naslovnom stranicom - ukoliko bi prva stavka bila opisna, izveštaj nije ispisivao Predmet predmera i odg. osobu.

* Predmer: Prilikom sortiranje kolone Napomena u predmeru, prikazivali su se dupli zapisi.

* Predmer: na višestruke obrade, dodat je tab sa prikazom slika (klik na stavku pokazuje pridružene slike).

* Operatvni plan: u Dodatne obrade, dodat je eksport pomo?nih analiza u Excel.

* Realizacija: na kopiranje radnih sati, dodata opcija za kopiranje Tipa rada

* Realizacija: Na realizaciju stavki radnog naloga, dodata oznaka stavke.

* Realizacija: na formu radnih naloga, dodata naredba za import realizacije (pomo?nih analiza) iz Excel-a.

* Realizacija: dodata mogu?nost da se zabrani unos koli?ine u minus (kod realizacije materijala iz ERP-a). Tako?e, materijali koji nemaju stanje se ne prikazuju.

* Realizacija: na materijale iz Erp-a, dodat je Eksport u Excel (naru?ene, izdate i utrošene koli?ine, stanje, cene, iznosi itd.)

* Realizacija: na unos realizacije podizvo?a?a (realizacija pom. analiza iz OP, realizacija pridruženih stavki ili pom. analiza na gantogramu), dodata je opcija unosa kumulativne koli?ine.

* Realizacija: kod unosa stavke realizacije, u izvedenu koli?inu se standardno upisuje preostala koli?ina, umesto planirane koli?ine.

* Dinami?ki plan: Eksport za realizaciju aktivnosti nije ispravno eksportovao vrednost koli?ine za prvu aktivnost.

* Mašine: dodat modul za prora?un cene mašine na osnovu kalkulativne vrednosti, obaveza, troškova održavanja, troškova pogona, sati ?ekanja itd.

* Materijali: Pored eksporta materijala po izabranom cenovniku, dodatno je mogu?e izvršiti export i za odre?eni registar.

* Situacija: pod odre?enim uslovima, kod pregleda situacije koja nije poslednja, prikaz vrednosti sa uklju?enim popustima nije bio uvek ispravan.GALA2015 - 21.09.2015.

 

* Globalno: popravljena provera unosa nedozvoljenih znakova.

* Globalno: Polja za kurs na predmeru i situaciji proširena na 8 decimala

* Partneri: Dodat filter po tipovima poslovnih partnera (verzija bez Organizatora).

* Projekti: na projektima (Ugovorni podaci) dodata opcija za unos aneksa ugovora.

* Projekti: Kod unosa Opisa radova na projektu, naziv je obavezno polje.

* Predmeri: kod importa podizvo?a?kog ili izvo?a?kog predmera, dodata mogu?nost promene stope pdv-a.

* Predmeri: na drugu koli?inu stavke, dodata opcija "Saberi koli?ine podstavki" koja ?e u drugu koli?inu stavke upisati zbir koli?ina podstavki.

* Predmeri: kod importa predmera iz Excel-a, dve stavke za redom ne mogu biti opisne.

* Operativni plan: kod importa podizvo?a?kog predmera, dodata mogu?nost promene stope pdv-a.

* Radni nalozi: dodata naredba za osvežavanje podataka na radnom nalogu.

* Realizacija: radni sati (redovni rad, zastoj i prekovremeni sati) se ra?unaju kumulativno (na osnovu "od-do" datuma).

* Situacija: dodata mogu?nost exporta i importa situacije sa dokaznicama i formulama, tako da je sada mogu?e (npr.) eksportovati situaciju, obrisati je, promeniti prethodnu, napraviti novu situaciju i importovati. Tada ?e se importovati izvedene koli?ine sa dokaznicama i formulama.

* Situacija: ako je situacija overena, obavezan je datum overe.

* Situacija: Na dokaznicu i formule dokaznice dodata opcija da se podatak ubacuje ispod osvetljenog reda (de se ne mora pomerati naknadno).

* Reversi alata: ikona na radniku (kome je izdat alat) nije uvek pokazivala ispravan status.

* Mrežni plan: na ispis o?ekivanih prihoda/rashoda dodata oznaka projekta na koji se ispis odnosi.

* Mrežni plan: na ispis Materijal za period dodat ispis šifre materijala i finansijska vrednost materijala.

* Mrežni plan: kod ispisa materijala i mašina za period datumi nisu ispravno uzimani kao filter.

* Mrežni plan: na ispis o?ekivanih prihoda/rashoda, dodata su zbirna polja (ukupno prihod/rashod).


GALA2015 - 08.07.2015.

 


* Registri: na unos/izmenu registra (na vrhu prozora) dodat tip registra (Materijal ili Mašina).

* Mašine: kod importa mašina iz Excel-a, registar se nije pravilno dodavao u tablicu registara (ako je postojao u Excelu a ne i u tablici registara).

* Projekti: aktivna klasifikacija je vidljiva u naslovu.

* Situacija: ako je postojala samo jedna situacija i ako se ugovorio dodatni predmer, vrste radova novog predmera se nisu videle u situaciji (osvežavanje nije radilo ispravno).

* Gra?evinska knjiga: dodato pomeranje formula gore/dole.

* Gra?evinska knjiga: izmenjeni svi standardni izveštaji za ispis gra?evinske knjige, tako da ispisuju formule prema redosledu koji je u gra?. knjizi.

* Gra?evinska knjiga: popravljeno zaokruživanje priznate koli?ine.

* Predmeri: na višestrukim obradama, kod ažuriranja dokaznice, prozor sa stavkama se nepotrebno otvarao.

* Predmeri: zabranjen unos zagrada u Gradilište i Objekat radi problema sa ispisom.

* Predmeri: nakon izmene stavke, naredbe za pomeranje i kopiranje stavke, stavke su bile skrivene.

* Predmer i Plan: eksport podizvo?a?kih stavki eksportovao je i opise drugog tipa podizvo?a?a (ako je postojalo više tipova podizvo?a?a).

* Stavke predmera: dodata mogu?nost bojenja teksta i pozadine opisa stavke, radi isticanja u predmeru.

* Stavke predmera: dodata polja druga cena, druga JM i druga koli?ina. Kod izrade gra?. knjige, te vrednosti se prenose umesto vrednosti sa stavke (JM, koli?ina i cena).

* Radni nalozi: dodati indirektni troškovi na Radni nalog.

* Radni nalozi: ukoliko je radni nalog overen i ako korisnik nema prava da ga "razoveri", izmena i brisanje radnog naloga nije mogu?e.

* Mrežni plan: kod izbora IFC projekta, bio je vidljiv naslov "Molimo pri?ekajte" koji je bunio korisnika.

* Dokumenti: dodata opcija da se dokument(i) mogu pridružiti drag/drop metodom iz otvorenog My Computer-a.

* Realizacija: kod brisanja realizacija materijala, program ne proverava naziv materijala (radi mogu?ih problema sa pogrešnim unosom).

 

GALA2015 - 04.05.2015.


* Globalno: Na resurs mašina i na cenovnike mašina dodato polje cena sata ?ekanja mašine.

* Globalno: Na Registre za pretragu dodat tip, tako da se mogu izraditi i registri za mehanizaciju. Na pregled registara dodat je filter po tipu.

* Globalno: Dodate procedure za pomeranje registara (premeštanje), za unos registara za mašine, za pridruživanje mašine registru, filter po registrima na cenovnicima mašina, bazu mašina i cenovnik za izbor mašina (u stavku predmera).

* Globalno: Registri za pretragu prikazuju materijale/mašine za odabrani registar i sve podregistre ili prazno ako teku?em registru i podregistrima nije dodeljen materijal/mašina.

* Globalno: Na cenovnike mašina, bazu mašina i cenovnik mašina za teku?i predmer dodata opcija dodeljivanja mašine registru drag/drop metodom.

* Dokumenti: mogu?nost pridruživanja više dokumenata odjednom (multiselect) na svim podru?jima (Projekti, predmeri itd.)

* Izveštaji: popravljeni ispisi Analize stavke (prera?unata vrednost).

* Projekti: na Ugovorne podatke, dodato polje Mesto troška (ERP).

* Predmeri: Import GAEB predmera nije radio ispravno pod specifi?nim uslovima.

* Predmeri: kod promene cena stavki predmera popravljeno zaokruživanje iznosa.

* Predmeri: Pored promene cena ozna?enih stavki koji uti?u na rad, dodat i proces kojim se cene stavki mogu menjati  i to sa uticajem na sve resurse. Ako je cena stavke manja od zbira materijala i mehanizacije, korisnik ?e biti upozoren i takve stavke ?e biti ozna?ene.

* Predmeri: U eksportu predmera u MS Excel, dodata opcija za eksport vrednosti rada, materijala i mehanizacije.

* Predmeri: Ako predmer u Excelu sadrži vrednosti rada (kolona J), materijala (kolona K), mehanizacije (kolona L) - te vrednosti ?e biti importovane u program kao jedini?na cena stavke.

* Predmeri: Eksport predmera u Excel sadrži naslove kolona (JM, koli?ina, cena, iznos) za svaku vrstu.

* Mrežni plan: dodata opcija za definisanje mašine kao nosioca trajanja aktivnosti.

* Mrežni plan: Unos/izmena/brisanje resursa mašine (na gantogramu) ažurira trajanje aktivnosti.

* Mrežni plan: dodat poziv trajanja aktivnosti i sa resursa mašina (detalji aktivnosti, tablica mašine).

* Mrežni plan: Ukoliko mašina nije nosilac trajanja aktivnosti, broj mašina se ra?una na osnovu najve?eg u?inka norme rada.

* Mrežni plan: Ukoliko je mašina nosilac trajanja aktivnosti, broj radnika se ra?una na osnovu norme mašine.

* Mrežni plan: Kod promena izvršilaca (unos/izmena/brisanje) izra?unava se novi broj izvršilaca

* Magacini: uz mogu?nost pridruživanja magacina projektu i/ili predmeru, dodata i opcija pridruživanja magacina klasifikaciji projekta.

* Magacini: Pregled Materijala -> Filter po registrima, filtrira materijale po izabranom registru i podregistrima.

* Realizacija: u tablicu za povezivanje sa ERP-om dodato polje KlasifikacijaID.

* Realizacija: na realizaciju mašina, dodata polja: sati ?ekanja, cena sata ?ekanja i iznos.

* Realizacija: na radni nalog dodata opcija "Overi Radni nalog". Ako je uklju?ena, stavke i resursi se ne mogu menjati (unos/izmena/brisanje).

* Realizacija: dodato pravo pristupa "Razoveri radni nalog".

* Realizacija: na prozor za izbor materijala iz ERP-a dodata pretraga materijala (unutar registra ili po svim registrima),kao i opcija za pove?anje prozora (resize).

* Realizacija: na prozor za izbor materijala iz ERP-a dodata kolona Registar.

* Realizacija: kod realizacije opisne stavke (pom. analize), prenose se opisi i osnovne i opisne stavke.

* Realizacija: dodata mogu?nost izmene opisa stavke realizacije.

* Realizacija: dodata mogu?nost unosa radnih sati u 24-satnom vremenu.

* Radni sati: kod kopiranja radnih sati za radnike, nije se prenosila cena sata rada

* Radni sati: kod izbora radnika za realizaciju, prikazuju se samo aktivni radnici.

* Situacija: dodata komanda za upis datuma overe situacije (u Meni Obrade).

* Finansije: Ispis finansijskih podataka (vrednost situacije) i Raspored uplata sadrži avanse i rekapitulacije (dodatne avanse, popuste itd.)


GALA2015 - 08.01.2015.

* Globalno: Prilikom ulaza u program, projekti su skriveni. Za prikaz, potrebno je kliknuti na klasifikaciju.

* Globalno: Finansijski podaci - pod odre?enim uslovima, prikaz situacija nije bio filtriran za teku?i projekt i pokazivao je sve situacije.

* Globalno: Kod logovanja, ?uvanje korisni?kog imena nije se ?uvalo po korisniku.

* Odgovorne osobe: dodato polje napomena.

* Radnici: Popravljena greška kod izmene Ostalih troškova za radnika (na tablici Radnici).

* Situacija: kod eksporta predmera za izvo?a?e/podizvo?a?e, dodata opcija za izbor predmera koji se eksportuju.

* Situacija: Optimizovan prikaz situacija i stavki. Standardno se selektuje poslednja situacija.

* Situacija: Kumulatvni upis koli?ina (na gra?evinskoj knjizi), prilikom zatvaranja prozora inicirao je grešku.

* Projekti: Nakon izrade zaglavlja projekta, kopiranja iz postoje?eg predmera i nakon unosa novog projekta, program se sam zatvarao.

* Predmeri: ispravljena greška kod importa mašina iz Excela.

* Predmeri: Import IFC datoteke nije ispravno importovao nazive spratova (Stories) ukoliko su u nazivu sadržali znak "," (zarez).

* Predmeri: Pove?ana margina zaglavlja i podnožja na 1.4 cm

* Partneri: dodate dodatne kolone (verzija bez Organizatora).


GALA2014 - 07.07.2014.

* Globalno: Pravo pristupa za rad s mobilnim ure?ajima.
* Globalno: Ažuriranje web-baze podataka sa pravima pristupa za rad sa mobilnim ure?ajima.
* Mobile: Realizacija resursa (rad, materijal, mašine) za izabrani projekt.
* Mobile: Izrada gra?evinske knjige (unos izvedenih koli?ina).
* Mobile: Izrada dokaznice/a s mogu?noš?u pridruživanja postoje?e slike ili fotografiranje i upload.
* Mobile: Izrada formula/e za dokaznicu s automatskim prera?unom vrednosti situacije.
* Mobile: Izrada narudžbenice s odabirom skladišta, org. jedinice, kupca, datuma ...
* Mobile: Unos naru?enog materijala (koli?ina, cena, datum, vreme isporuke itd.)

 

GALA2014 - 18.04.2014.

* Globalno: Reperni (bazni) cenovnici - mogu?nost izrade baznih cenovnika po državama koji se koriste za automatsku kalkulaciju cena stavke ili importa projektantskog predmera.
* Globalno: Elementarni model (tipovi, vrste, stavke). Pridruživanje modela Projektu, predmeru, situaciji. Pridruživanje stavki predmera ili situacije stavkama modela. Prora?un vrednosti projekta na osnovu prethodnih modela sa situacija.
* Globalno: Budžetiranje - (tipovi, stavke, faze). Izrada budžeta, automatska izrada faza budžeta, prenos realizovane faze u slede?u fazu.
* Globalno: interne izmene na broja?ima zapisa itd. Napravljena konverzija za postoje?e podatke.
* Globalno: Vizualne promene, pove?anje button-a.
* Globalno: kod izbora odgovorne osobe (za prava pristupa) dodat filter Aktivni/Neaktivni/Svi
* Knjiga normi: dodato polje "Drugi naziv" (upisuje se na dvoklik opisa norme).
* Knjiga normi: Eksport repernih pozicija za projektante.
* Odgovorne osobe: dodata opcija Aktivne/Neaktivne odgovorne osobe sa filtriranjem.
* Projekti: na projekte dodata tablica za izbor vrste (opisa) radova.
* Predmeri: Import projektantskih predmera iz Excela automatski izra?unava cenu stavke i pridružuje joj resurse iz repernih cenovnika.
* Predmeri: Export izvo?a?kih stavki u Excel (zahtev za ponude) optimizovan.
* Predmeri: Izmena vrste radova pod odre?enim uslovima nije bila aktivna.
* Predmeri: mogu?nost pove?avanja prozora za kalkulaciju stavki.
* Predmeri: Ukoliko izvo?a? nije upisao cenu stavke, polje je obojeno, a importovani dokument dobija ikonu upozorenja.
* Predmeri: U exportu "Uporedne ponude izvo?a?a" cene za koje nisu upisane vrednosti bi?e uokvirene.
* Realizacija: Dodate 4 kolone realizacije: Realizacija stavki radnog naloga, pridruženih stavki (sa gantograma), Aktivnosti (s gantograma) i podizvo?a?a.
* Magacini: Na narudžbenice dodata ikona ukoliko dokument ima pridružene dokumente.
* Magacini: kod overe dokumenata, pod odre?enim uslovima nije se upisivao datum overe.
* Magacini: Na stavke svih skladišnih dokumenata dodato polje Opis.
* Situacija: NR naredba premeštena na ribbon bar.
* Situacija: na prozorima brze obrade (za teku?u situaciju i kumulativni unos) dodat horizontalni kliza?, podešen položaj prozora kod otvaranja.
* Situacija: Eksport situacije u MS Excel optimizovan.
* Situacija: Kod izrade situacije, automatski se upisuje prvi žiro ra?un vlasnika.
* Situacija: Na eksport situacije za izvo?a?e, dodata kolona Ugovorena koli?ina
* Proizvodnja: kod izrade skladišnog dokumenta, program pita za datum i vreme isporuke.
* Proizvodnja: Dodat checkbox "Overeno" (kao na radnim nalozima realizacije), 2 kolone realizacije i utrošci resursa.
* Proizvodnja: kod izrade SKL dokumenta, upisuje se oznaka radnog naloga.
* Vremenska prognoza: dodata mogu?nost pove?avanja prozora
* Stavke predmera: dodato polje Drugi opis (za npr. strani jezik).

 

 

GALA2013 - 23.12.2013.

* Globalno: dodata prava pristupa na kursnu listu, tablicu i formu.
* Knjiga normi: Na tablicu materijala u knjizi normi dodata kolona Šifra materijala.
* Knjiga normi: kopirana norma u knjizi normi se pozicionira ispod one od koje je nastala.
* Cenovnici: na cenovnicima materijala i mašina klik na cenovnik nije zadržavao fokus na cenovnku (radi skrolovanja mišem) nego se fokusirao na materijal ili mašine.
* Predmeri: eksport u Excel po prvom nivou vrsta radova eksportuje i opšte uslove za sve vrste radova.
* Predmeri: optimizovan import materijala.
* Predmeri: na kalkulaciju stavke, u tablicu Materijali, dodata kolona Šifra,
* Predmeri: dodata valuta i kurs.
* Predmeri: Dodat meni Izvo?a?i sa upisom tipa izvo?a?a, eksportom u Excel i importom iz Excel-a
* Predmeri: Novi modul - Izvo?a?i. Import izvo?a?kih cena iz Excel-a (stavke predmera), pore?enje, export uporednog pregleda u Excel itd.
* Predmeri: dodata 2 procesa - obriši podizvo?a?a ili izvo?a?a iz tagovanih stavki
* Proizvodnja: Nakon pozivanja procesa "Završi proizvodnju", nije mogu?e izra?ivati ostale skladišne dokumente za teku?u stavku radnog naloga.
* Proizvodnja: Prikaz negativne koli?ine u stavkama radnog naloga nije bio vidljiv.
* Proizvodnja: na formu cene proizvoda, dodata nova polja za prikaz: vrednost resursa za proizvod (rad,materijal,mašine) za pove?anje/smanjenje cene (postotak) i prikaz cena. Zbir svih (promenjenih) cena resursa = cena proizvoda (sa mogu?noš?u ru?nog unosa cene).
* Proizvodnja: Za materijal koji ima sastavnicu (proizvod) mogu?e je menjati sastavnicu iako se proizvod koristi u radnom nalogu.
* Proizvodnja: Dodat istorijski prikaz sastavnica koje su koriš?ene kod realizacije, za teku?i materijal (na formi materijala).
* Proizvodnja: Pod odre?enim uslovima, program nije prenosio cenu proizvoda iz poslednjeg cenovnika (kod realizacije proizvodnje).
* Proizvodnja: na stavku proizvodnje (Radni nalog) dodata kolona šifra.
* Proizvodnja: dodat poziv za ispis cenovnika proizvoda.
* Proizvodnja: mogu?nost izrade stavki radnog naloga za ozna?ene (tagovane) stavke.
* Proizvodnja: Greškom je bilo mogu?e napraviti izlazni dokument s koli?inom ve?om od izvedene, ili 2 ili više puta manju koli?inu od izvedene ali s ukupnom izlaznom koli?inom ve?om od izvedene.
* Proizvodnja: na narudžbenicama se vidi šifra i naziv magacina
* Proizvodnja: utrošak resursa nije uzimao jedini?nu koli?inu sa sastavnice.
* Realizacija: Kod upisa izvedene koli?ine stavci radnog naloga, program prenosi utrošeni materijal za proizvod (materijal koji je vezan na sastavnicu). Kod izmene koli?ine, program nudi prera?un koli?ina resursa.
* Realizacija: Prikaz dosadašnje realizacija proizvoda u stavci radnog naloga nije pokazivao ispravne vrednosti.
* Realizacija: Dodata polja SkladisteID i ProjektID u tablicu za ERP (GALA_SKL_KarticaERP)
* Realizacija: Finansijski podaci se nisu ispravno ra?unali kada je koli?ina pomo?nih analiza bila razli?ita od 1.
* Realizacija: Prikaz materijala za realizaciju (kada korisnik koristi ERP) se puni na osnovu ID-a projekta.
* Realizacija: Unos realizacija mehanizacije (mašine koje nisu planirane u OP) nije koristio ispravan cenovnik.
* Realizacija: Na pregled materijala za utrošak (iz ERP-a) dodata kolona šifra.
* Realizacija: Na radnom nalogu pove?ane varijable utroška resursa.
* Knjiga normi: Zabranjena izmena/brisanje norme koja je koriš?ena kao sastavnica na realizaciji, kada je norma sastavnica proizvoda.
* Knjiga normi: Mogu?nost pove?anja prostora vrsta radova (horizontalno).
* Magacini: na Narudžbenice dodata naredba "Naknadna napomena" - unos naknadne napomene na narudžbenice koje su overene.
* Magacini: dodana 3 nova prava pristupa: F_NAR_dodatnaNapomena za unos naknadne napomene na overene narudžbenice,P_OvjeraNaknadneNARNapomene za overu naknadne napomene,W_NaknadneNapomene za overavnaje više naknadnih napomena.
* Magacini: Ako korisnik koristi ERP (Erp=1), kod unosa narudžbenice otvaraju se materijali cenovnika 0 sa registrima koji su ozna?eni kao "Materijali iz ERP-a"
* Magacini: mogu?nost overe svih naknadnih napomena za projekat.
* Magacini: dodan tip skladišta "Proizvodno".
* Operativni plan: Eksport za podizvo?a?e je sekao opis pomo?nih analiza i zato je eksportovao i opis stavke.
* Operativni plan: Ubrzan import materijala koji je eksportovan iz jednog OP i importovan u drugi.
* Operativni plan: Popravljen unos koli?ine podizvo?a?a na podstavci OP - dodato 8 decimala na koli?inu radi ta?nog prora?una.

GALA2013 - 09.10.2013.

* Globalno: dodata 3 prava pristupa: Pravo na overu Otpremnice, Izdatnice, me?uskladišnice.
* Globalno: kod promene oznake dokumenata (postavke programa), polje se nakon promene nije odmah osvežavalo.
* Globalno: Poziv za proveru baze podataka je mogu? samo na serverskom ra?unaru.
* Globalno: Optimizovano brisanje jedinice mere (provera).
* Radnici: Unos istog imena i prezimena nije mogu?.
* Odgovorne osobe: Javna struktura preduze?a pokazuje samo odg. osobe koje nisu dodeljene nijednoj strukturi.
* Mehanizacija: na prozore mašine (normiranje), cenovnici mašina i izbor mašine za realizaciju, dodata kolona Kooperant.
* Knjiga normi: kod kopiranja norme, kopirana norma nije imala fokus.
* Predmeri: u višestrukim obradama kolona "iznos" se nije ispravno upisivala. Ctrl+Enter menja teku?u stavku (brza promena), osim ako postoji situacija (tada se otvara forma).
* Predmeri: u višestrukim obradama bilo je mogu?e upisati jedini?nu cenu koja je manja od resursa (bez rada).
* Predmeri: Omogu?en import materijala i mašina prethodno eksportovanih u Excel - iz razli?itih predmera.
* Predmeri: Kod importa resursa, dodata provera da se onemogu?i slu?ajni izbor pogrešnog Excel fajla.
* Predmeri: Brisanje predmera nije bilo mogu?e ako predmer pripada projektu za koji je napravljen operativni plan.
* Proizvodnja: mogu?nost unosa isporu?ene koli?ine kod izrade SKL izlaznih dokumenata.
* Proizvodnja: Dodato osvežavanje prikaza cena proizvoda kod promene cenovnika resursa.
* Proizvodnja: Na cenovnik proizvoda dodata kolona Šifra.
* Proizvodnja: Mogu?nost završavanja proizvodnje stavke RN - ako su izvedena i isporu?ena koli?ina jednake. U tom slu?aju svi skladišni dokumenti postaju overeni.
* Proizvodnja: Ako je proizvodnja stavke radnog naloga završena, nije mogu?e menjati izvedenu koli?inu.
* Proizvodnja: Na Stavke RN u proizvodnji dodata kolona "Z" koja ozna?ava završenu proizvodnju.
* Proizvodnja: Stavke radnog naloga imaju vidljivu šifru proizvoda.
* Proizvodnja: Dodat ispis narudžbina i radnih naloga.
* Materijali: Dodat proces za izradu upisa ERPID-a za sve cenovnike.
* Materijali: Materijal koji je definisan kao sastavnica, a nalazi se na skladišnom dokumentu ne može više biti obi?an materijal.
* Materijali: Kod importa iz ERP sistema, program dodatno proverava ID varijable, radi mogu?ih grešaka kod upisa iz ERP-a.
* Materijali: Export i import materijala u Excel za odabrani cenovnik. Mogu?nost promene (šifra, naziv, dobavlja?, registar) ili dodavanja (dobavlja?,registar) podataka.
* Materijali: Pre importa materijala iz ERP-a, program proverava da li je izrada cenovnika u toku i ako jeste, proces se prekida.
* Operativni plan: Omogu?en import materijala i mašina pretodno eksportovanih u Excel - iz razli?itih operativnih planova.
* Operativni plan: Kod importa resursa, dodata provera da se onemogu?i slu?ajni izbor pogrešnog Excel fajla.
* Operativni plan: Popravljen upis kooperanata kod izrade Operativnog plana (prikaz ikona).
* Operativni plan: Prenos NR predmera u Operativni plan nije ispravno upisivao ID roditeljske stavke i kod eksporta za podizvo?a?e javljao je grešku.
* Magacini: Uz narudžbinu, mogu?nost overe još 3 skladišna dokumenta: Otpremnica, Izdatnica, me?uskladišnica.
* Magacini: Overeni izlazni dokumenti (Otpremnica, Izdatnica, me?uskladišnica) se ne mogu brisati.
* Magacini: Na dokument Narudžbine dodata mogu?nost dodeljivanja postoje?ih (svi formati) ili izrada novih dokumenata (MS Office) - u skladištu i proizvodnji.
* Magacini: Uz izdatnice, vidljiva je i koli?ina primljenog materijala iz ERP-a. Tako?e, dodate su kolone "Utrošeno" i "Stanje" materijala.
* Magacini: Narudžbine - mogu?nost pretrage materijala po svim narudžbinama (po nazivu i šifri) i po svim magacinima i projektima.
* Magacini: Na stavke narudžbina dodata standardna pretraga (Ctrl + dvoklik).
* Magacini: Prikaz prijemnica (osvežavanje) nije bio dobar kada nije postojalo skladište za teku?i projekt.
* Magacini: Kopiranje skladišnog dokumenta kopiralo je i vreme overe (ako je dokument koji se kopira bio overen).
* Magacini: Kopiranje me?uskladišnice javljalo je grešku u jedinstvenom klju?u.
* Realizacija: Omogu?en sort po prezimenu i imenu u tabeli radnih sati (Radni nalog).
* Realizacija: Mogu?nost unosa radnih sati drag/drop metodom (poziv procedure Radnici na desnom kliku sa tabele radnih sati (stavka radnog naloga)).
* Realizacija: Mogu?nost unosa realizacije materijala drag/drop metodom (poziv procedure na desnom kliku sa tabele realizacije materijala na Radnom nalogu).
* Realizacija: Za realizaciju materijala iz ERP software-a, mora postojati upisan GALA ID.
* Realizacija: Preimenovane kolone sa koli?inama (kod izbora materijala iz ERP-a) radi jasnijeg prikaza.
* Realizacija: Ako program nai?e na stavke OP koje nemaju ekvivalent u stavkama predmera, pokaza?e poruku i izi?i van.
* Realizacija: Na realizaciju radnih naloga, na utroške materijala i mašina dodate kolone cena i iznos.
* Realizacija: Na realizaciju stavki (u radnom nalogu) dodata opcija za pridruživanje dokumenata (postoje?i, novi) koji se automatski prenose kod izrade gra?evinske knjige.
* Situacija: na sve izveštaje (s naslovnom stranom situacije) dodat ispis polja "napomena pre".

 


GALA2013 - 15.07.2013.

* Globalno: Proizvodnja bazirana na materijalima koji su ujedno i proizvodi (sastoje se od drugih resursa). Izrada trebovanja proizvoda, proizvodnih radnih naloga i skladišnih dokumenata.
* Globalno: mogu?nost izrade cenovnika proizvoda (materijali koji su ozna?eni kao sastavnice).
* Globalno: Provera naziva vrste radova (kod exporta u MS Excel po prvom nivou) zbog problema sa nestandardnim slovima/znakovima i izrade sheet-a na osnovu tog naziva.
* Globalno: Dodatno optimizovan eksport cenovnika sa predmera i plana.
* Globalno: kod velikih koli?ina i malih iznosa (ili obrnuto) bila su mogu?a odstupanja u vrednostima (radi zaokruživanja) kod vrednosti resursa na predmeru i Operativnom planu.
* Globalno: Dodato 9 novih procedura u pravima pristupa.
* Globalno: Proširena kolona naziva materijala u tablici i cenovniku materijala.
* Globalno: Dodato pravo pristupa : Može unositi materijal u registar na kojem je zabranjena izmena.
* Materijali: Zabranjen unos materijala u registar na kome je ozna?eno "Zabrani izmenu".
* Materijali: Ako se materijal koristi na skladišnom dokumentu, nije mogu?a izmena "Materijal je sastavnica" opcije.
* Projekti: Pomeranje klasifikacije prema gore nije radilo ispravno.
* Projekti: Na formi projekata dodata mogu?nost upisa Org. jedinice.
* Radnici: Omogu?eno sortiranje i po podizvo?a?ima.
* Realizacija: klik na Izbor stavke (ako stavka ne postoji) pokazivao je kriti?nu grešku.
* Realizacija: Dodata opcija beleženja podizvo?a?a (firma i broj radnika po tipu (Zidari, Tesari itd.)
* Realizacija: Unos radnih sati na radnim nalozima nije mogu? za isti datum i vreme koje se preklapa.
* Predmeri: Eksport uporednih predmera za podizvo?a?e radi bez instaliranog MS Excel-a, eksportuje se i opis stavke.
* Predmeri: Uz Eksport i import materijala, dodati i eksport i import rada i mašina u MS Excel.
* Predmeri: Promena faktora na predmeru (za pojedini resurs) menja cene samo teku?eg resursa.
* Predmeri: Kopiranje vrste radova (koja je imala roditelja) nije radilo ispravno.
* Predmeri: Nakon kopiranja i zatvaranja iz procedure Kopiranje predmera pa prelaska na Projekte (Klasifikacija) program je javljao grešku o u?itavanju projekta.
* Magacini: Kopiranje narudžbine ne kopira oznaku "Overeno".
* Magacini: kod izrade SKL dokumenata, na stavke se upisuje cena iz cenovnika proizvoda.
* Magacini: Mogu?nost unosa materijala u stavke skladišnih dokumenata drag/drop metodom.
* Magacini: Na narudžbine dodata kolona Org. jedinica.
* Magacini: Omogu?eno korigovanje rednog broja na svim skladišnim dokumentima, na izmenu dokumenta.
* Situacija: Omogu?ena izmena oznake stavke u gra?evinskoj knjizi.
* Situacija: Eksport po prvom nivou vrsta radova ima mogu?nost definisanja redosleda kolona i proizvoljnog upisa formula.
* Operativni plan: Eksport uporednih predmera optimizovan - eksportuje se i opis stavke.
* Operativni plan: Uz Eksport i import materijala, dodati i eksport i import rada i mašina u MS Excel.


GALA2013 - 04.04.2013.

* Globalno: mogu?nost promene veli?ine radnog prozora (veli?ina 1024x768 je najmanja mogu?a).
* Globalno: Export u MS Excel je prepisivao datoteku, iako bi korisnik kliknuo na prekid.
* Globalno: Pre nadogradnje pokre?e se backup datoteka iz \Update\ direktorijuma. Backup se ?uva u \Datoteke\Backup\ direktorijumu na serveru.
* Globalno: Kod izmene korisni?kog odbrojavanja dokumenata (u postavkama programa), upisivana je pogrešna vrednost.
* Globalno: dodato [NEAKTIVAN] na materijale (kod importa) koji imaju upisano 1 u polju User1 u tablici MaterijaliERP
* Odgovorne osobe: Brisanje registra nije radilo ispravno (izbor registra, pa prekid brisalo je postoje?i registar).
* Odgovorne osobe: Brisanje odgovorne osobe automatski briše osobu iz svih registara prava pristupa.
* Predmeri: kod preuzimanja postoje?e analize, omogu?eno preuzimanje svih analiza za stavku. Naredbe dodate na desni klik. 
* Predmeri: Desni klik na rad ili jedini?nu cenu (normativni prora?un) mogao je pokazivati sitne razlike.
* Predmeri: Omogu?en import materijala u cenovnik (Predmer->Obrade).
* Predmeri: Omogu?en normativni prikaz resursa (rad, materijal, mehanizacija) na formi izmene stavke.
* Predmeri: Kod kopiranja postoje?ih analiza iz predmera (ako je odabrana stavka), stavka postaje nosilac kopiranih analiza.
* Predmeri: Mogu?nost pomeranja pomo?nih analiza unutar stavke predmera (u dodatnim obradama). 
* Predmeri: Eksport predmera u MS Excel datoteku radi bez instaliranog Excel-a. 
* Predmeri: Na izmenu pomo?ne analize, dodato polje oznaka pomo?ne analize (nije bilo vidljivo). 
* Predmeri: Na import za podizvo?a?e dodata kolona Oznaka.
* Predmeri: kod preuzimanja postoje?e analize, omogu?eno preuzimanje svih analiza za stavku. Naredbe dodate na desni klik.
* Predmeri: Desni klik na rad ili jedini?nu cenu (normativni prora?un) mogao je pokazivati sitne razlike.
* Operativni plan: Eksport u Excel je (u slu?aju da datoteka postoji) kreirao novu datoteku ali sa pogrešnom ekstenzijom.
* Operativni plan: Prikaz ili sakrivanje cena kod importa podizvo?a?a, nije uvek ispravno sakrivalo kolone.
* Operativni plan: Na izmenu pomo?ne analize, dodato polje oznaka pomo?ne analize (nije bilo vidljivo). 
* Operativni plan: Na import za podizvo?a?e dodata kolona Oznaka. 
* Reporti: dodata zabrana izmene izveštaja (izmena design-a) - P_ReportDesign
* Registri: dodato polje "Zabrani izmenu" - kada je uklju?eno, za materijale koji pripadaju tom registru mogu?e je izmeniti samo cenu - P_ChangeRegisterResource
* Realizacija: na radni nalog dodat checkbox "Overeno" (služi za overu radnih sati) + prava pristupa na njega.
* Realizacija: dodati tipovi rada (na Unos radnih sati u karnet). 
* Magacini: dodat jedinstveni klju? za stavke skladišnih dokumenata (Dokument + RedniBroj) radi povezivanja sa ERP-om. 
* Magacini: kod Kopiranja narudžbine omogu?ena promena magacina i operativnog plana. 
* Magacini: na narudžbine dodate kolone Gradilište i naziv projekta 
* Magacini: na narudžbine dodat checkbox "Samo teku?e skladište". 
* Magacini: Ako korisnik nije imao prava pristupa na stavke skladišnih dokumenata i ako bi 2x kliknuo na unos, program je ubacivao stavku sa vrednoš?u 0. 
* Magacini: Dodato pravo pristupa na ažuriranje stavki dokumenta narudžbine (unos/izmena/brisanje) nakon što je narudžbina overena. 
* Dinamika: Komanda u meniju "Dodatne obrade->Finansije" pokazuje finansijske podatke za WBS i ceo projekat.
* Dinamika: Prikaz završenosti (procenat) prikazuje se bez obzira na podešavanja prera?una trajanja.
* Dinamika: Automatski prera?un trajanja aktivnosti nakon realizacije, preba?en na nivo projekta (postavke). 
* Dinamika: Na gantogram dodata kolona "Slede?a" koja pokazuje sve aktivnosti koje se nastavljaju od teku?e (redni broj aktivnosti). 
* SItuacija: dodati datumi Od-do rada i datum prometa.
* SItuacija: Na polje "Kurs" dodato 8 decimala.
* Situacija: dodat export u MS Excel sa prekidima po prvom nivou vrsta radova. 
* Situacija: Izrada situacije prenosi (uz koli?inu) i dokaznice sa opisima i formulama (iz realizacije),tako da se gra?evinska knjiga može raditi nevezano za situaciju i problem overe situacije. 
* Sitaucija: pove?an broj decimala na prera?unatoj stopi za prora?un avansa.


GALA2013 - 29.01.2013.

 

* Globalno: Eksport za podizvo?a?e (iz predmera i operativnog plana) eksportuje i importuje komercijalne uslove (datum po?etka, rok izvo?enja, na?in pla?anja itd.)
* Globalno: Na predmeru i operativnom planu proširena polja za unos operacije rada.
* Globalno: Na importu iz MS Excel-a (podizvo?a?i) u predmer i operativni plan, proširena polja Napomene.
* Globalno: Na podacima za licencu, dodata tablica žiro-ra?una.
* Globalno: Pove?ano vreme za logovanje na 30 sekundi.
* Globalno: Za standardnu nadogradnju klijenta nije potrebno biti administrator.
* Organizator: na izveštaje na nivou preduze?a, dodat pregled sa histogramom i ispisom po vrstama radnika (Zidari, Tesari..) za odabranu godinu i operativni plan, za sate i broj radnika (po planu).
* Predmer: Promena cenovnika na predmeru menja i cenovnike na vrstama radova (ako se na pitanje o primeni na stavke odgovori sa "DA").
* Predmer: Unos nove vrste inicijalno preuzima cenovnik sa predmera.
* Predmer: Dodati tipovi predmera.
* Predmer: Import podizvo?a?a menjao je cenu koja je bila razli?ita od normativne.
* Predmer: Kod izmene faktora na predmeru, rekalkulacija cena je radila na osnovu cenovnika sa predmera, umesto na osnovu cenovnika sa vrsta radova.
* Predmer: Eksport i import predmera sa resursima nije ispravno prenosio vrste radova.
* Predmer: Unos resursa materijala ili mašine na pom. analizu koja ima drugu pom. analizu(dete) na stavci predmera, prouzrokovalo je grešku.
* Predmer: Na import podizvo?a?kog predmera (izmena) dodata polja o ugovoru, komercijalnim uslovima, rokovima itd.
* Predmer: Na formi predmera dodata opcija "Ra?una se na zaglavlju situacije" - da li predmer ulazi u obra?un
* Radnici: Dodate grupe tipova radnika (Tesari, Zidari ...) – na postoje?e tipove i na tablicu Radnici
* Operativni plan: Kod izbora kalendara za gantogram, dodata opcija za unos više neradnih dana (od-do datuma).
* Operativni plan: kod preuzimanja normi kao pomo?nih analiza, preuzimala se samo prva norma (ukoliko je norma sadržala druge norme).
* Operativni plan: Dodato polje Podizvo?a? "Planirana cena" koje služi za pore?enje u kasnijim fazama, inicijalno se preuzima sa podizvo?a?a na predmeru.
* Operativni plan: kod importa podizvo?a?kih predmera, dodata opcija za eksport u MS Excel, sa ozna?avanjem najmanje i najve?e jedini?ne cene (kod uporednog prikaza).
* Operativni plan: na pregled analiza dodata kolona "Jedini?na cena"
* Operativni plan: dodat proces za upis tipa podizvo?a?a i cene za podizvo?a?a (smanjena cena u odnosu na ugovoreno za zadani %)
* Operativni plan: dodat prikaz kolona u pomo?nim analizama - Podizvo?a? planirano i Podizvo?a? ugovoreno.
* Operativni plan: export za podizvo?a?e eksportuje i naziv opisne stavke.
* Operativni plan: dodat eksport rada i mašina u MS Excel datoteku.
* Operativni plan: dodat import rada i mašina iz MS Excel datoteke.
* Operativni plan: Kod importa podizvo?a?ke ponude, crvenom bojom su ozna?ene ugovorene vrednosti.
* Operativni plan: na tab-ove uz aktivnost trenutne stavke Operativnog plana, dodati resursi rada, materijala, mašina i podizvo?a?a. Podizvo?a?i se mogu ažurirati iako je aktivnost pridružena na dinami?kom planu.
* Operativni plan: import podizvo?a?kog predmera (Import->Upis kursa->Prekid) - nije upisao ispravne podatke.
* Realizacija: dodata opcija da se planirani materijal ne prenosi automatski (kod unosa realizacije) - ako je u Global.ini upisano [Global] Erp=1.
* Realizacija: Mogu?nost preuzimanja materijala iz ERP sistema,  vezanog za narudžbenicu iz Gala-e.
* Realizacija: Mogu?nost prikaza pridružene stavke i pom. analize u strukturi operativnog plana, ako se unosi realizacija pridružene aktivnosti (položaj)
* Realizacija: Mogu?nost unosa realizacije stavke pridružene aktivnosti gantograma.
* Realizacija: u realizaciju podizvo?a?a, dodato polje Tip, da se može razlikovati realizacija podizvo?a?a (da li su s pridružene stavke ili aktivnosti).
* Realizacija: na radnom nalogu dodato kopiranje mašina iz prethodnih radnih naloga.
* Narudžbenice: Zabranjen unos istog materijala na istoj narudžbenici.
* Narudžbenice: Dodato polje "Overeno" sa opcijom dodavanja prava pristupa.
* Narudžbenice: Izrada narudžbenica sa dinami?kog plana nije radila ispravno ako je dinami?ki plan otvoren direktno preko projekta a ne kroz Predmeri->plan->dinami?ki plan.
* Dinamika: Promena po?etnog datuma samo pomera aktivnost (ne menja joj trajanje).
* Dinamika: Ispravljena greška kod izbora datuma koji je neradni dan.
* Dinamika: Izmena aktivnosti na klik umesto na dvoklik.
* Dinamika: Import iz MS Project XML datoteke optimizovan.
* Dinamika: Omogu?eno odlaganje u minus (Lag).
* Dinamika: Mogu?nost prikaza celog opisa aktivnosti (radi ispisa) - podešavanje u postavkama programa.
* Dinamika: Mogu?nost prikaza horizontalnih linija u desnom delu gantograma (postavke programa).
* Dinamika: Uz grafi?ko povezivanje, mogu?nost povezivanja aktivnosti kroz upis prethodnika (s tipom veze i odlaganjem).
* Dinamika: Prikaz trajanja celog projekta (po?etak, završetak, ukupno trajanje, broj radnih i neradnih dana).
* Dinamika: Kriti?ne aktivnosti se prikazuju žutom bojom u tablici, crvenom bojom aktivnosti koje po?inju kasnije od kasnih datuma (Late start).
* Dinamika: Uz mogu?nost pridruživanja aktivnosti, dodata opcija pridruživanja stavki OP (ako je 1 stavka, pridruživanje je mogu?e u procentu ili koli?ini).
* Dinamika: Dodata forma za unos/izmenu/brisanje pridružene stavke.
* Dinamika: Izrada plana iz Vrsta/stavki, kao i preuzimanje iz OP (predmer/vrste/stavke) - pridruživanje ili kao nova aktivnost - preuzima i stavke s koli?inom.
* Dinamika: Kopiranje postoje?ih aktivnosti kopira i pridružene stavke.
* Dinamika: Pridruživanje normi (iz knjige normi) mogu?e je i u podru?je pridruženih stavki (uz pritisnut Ctrl kod pridruživanja).
* Dinamika: Omogu?en prikaz pridružene stavke ili pom. analize u strukturi operativnog plana
* Dinamika: Dodata opcija da se automatski prera?un trajanja može isklju?iti.
* Dinamika: Uz prikaz po danu, nedelji i mesecu, dodat horizontalni prikaz za 6 meseci i 1 godinu.
* Dinamika: Mogu?nost bojenja opisa aktivnosti na Gantogramu (desni klik) - za teku?u ili selektovane aktivnost.
* Dinamika: Dodata mogu?nost da realizacija ne prera?unava trajanje aktivnosti.
* Dinamika: Prikaz realizacije prikazuje odvojeno realizaciju pridružene stavke i pridružene aktivnosti, kao i realizaciju (plave) aktivnosti.
* Situacija: Na brzim obradama gra?evinske knjige dodata opcija proširivanja vrsta radova.
* Situacija: Dodato polje za izbor žiro-ra?una.

 


GALA2012 - 30.11.2012.

* Globalno: Cenovnik rada se ne može menjati ako se koristi na predmeru ili na vrsti radova.
* Globalno: mogu?nost promene širine vrsta radova na predmerima, operativnom planu i situaciji.
* Knjiga normi: preuzimanje norme u stavku troškovnika nije ispravno radilo ako je norma imala pomo?nu(e) norme.
* Projekti: Promena stope PDV-a  se odmah pamti (korisno ako se npr. odmah unosi avans na projektu).
* Projekti: Oznaka novca koristi oznake iz tablice Valute. Na avansu se prikazuje valuta sa projekta.
* Investitori: Ako je prethodno odabran tip investitora, kod unosa novog investitora program ?e ga preuzeti.
* Predmeri: ako norma materijala ili mašine nije sadržala koli?inu, cenovnik sa vrste nije bio ispravno u?itavan.
* Predmeri: Unos ili izmena rada na pomo?noj analizi mogao je upisati 0 u jedini?nu cenu.
* Predmeri: na formu stavke troškovnika dodata je opcija za pove?anje/smanjenje norme rada za odre?eni procenat (%)
* Predmeri: Kopiranje predmera nije ispravno kopiralo strukturu vrsta radova
* Predmeri: Import iz MS Excel-a dodaje jedinice mere u tablicu (ako prethodno ne postoje)
* Operativni plan: Na export i import za podizvo?a?a dodata polja: Na?in pla?anja, Rok izvo?enja, Napomena
* Operativni plan: kod importa za podizvo?a?a, program proverava valutu na na?in da traži Oznaku, šifru i naziv u tablici valuta (jedno od ta 3 polja treba biti unešeno u Excel-u).
* Narudžbenice: na stavke narudžbenice (i tablicu "Narudžbenice") dodata su polja: detaljni opis, naru?ilac materijala, preporu?ena cena, preporu?eni dobavlja?, rok isporuke.
* Situacija: popravljen prikaz kada je primljen depozit bez PDV-a a situacija je s PDV-om.
* Situacija: Broj decimala na situaciji (kurs) pove?an na 4

GALA2012 - 30.10.2012.

* Globalno: Prozor za izbor serverskog direktorijuma nije bio ispravan.
* Radnici: Mogu?nost definisanja radnika kao kooperantskog radnika.
* Projekti: na avanse dodata polja Valuta, kurs i iznos u valuti.
* Projekti: Stopa PDV-a pod odre?enim okolnostima nije bila u?itavana (na formi Projekti).
* Predmeri: Jedini?na cena pomo?ne analize ra?una se na na?in: cena = rad+materijal+mašine+podizvo?a?.
* Predmeri: Na formi stavke predmera dodat checkbox koji omogu?ava prikaz oznake pomo?ne analize.
* Predmeri: Export i Import do 10 podizvo?a?a sa mogu?noš?u uporednog prikaza i exporta u Excel radi upore?ivanja.
* Vrste radova: dodati cenovnici rada, materijala, mašina. Sada je mogu?e koristiti razli?ite cenovnike za svaku vrstu radova (Zidarski, Tesarski itd.).
* Operativni plan: Export tipa podizvo?a?a u MS Excel, import i ugovaranje do 10 podizvo?a?a na 1 aktivnost, sa opcijom promene koli?ine (pojedina?no ili u postotku).
* Operativni plan: Kod importa podizvo?a?kih stavki, mogu?nost upisa kursa koji prera?unava cene.
* Operativni plan: Jedini?na cena pomo?ne analize ra?una se (isto kao i na predmeru) cena = rad+materijal+mašine+podizvo?a?i.
* Operativni plan: Indirektni troškovi. Mogu?nost unosa iznosa ili postotka vrednosti.
* Realizacija: umesto brisanja stavki RN (koje nemaju svoj ID u tablici PodstavkePlan), kreiraju se stavke u tablici PodstavkePlan.
* Realizacija: uz realizaciju podizvo?a?a po aktivnosti, dodata realizacija podizvo?a?a po mašini.
* Realizacija: Realizacija preuzima podizvo?a?e po redosledu: 1. pridružene aktivnosti na gantogramu, 2. pridružene u tablici "Ugovoreno" 3. Upisano na pom. analizi podstavke OP.
* Realizacija: ažurirane koli?ine podizvo?a?a tako da se uvek vide ukupne koli?ine (koli?ina sa analize * koli?ina stavke).
* Dinami?ki plan: kod pridruživanja aktivnosti, mogu?nost upisa koli?ine i u postotku.
* Situacija : dodata polja Valuta i kurs.

GALA2012 - 28.08.2012.
* Dinamika: Tip preuzimanja aktivnosti iz operativnog plana nije se uvek pamtio (kod promene Tab-ova Aktivnosti i Kopiranje).
* Dinamika: Mogu?nost prikaza aktivnosti koje sadrže pridružene aktivnosti (takve aktivnosti su obojene).

Sadrže pridružene aktivnosti

* Dinamika: Ispis o?ekivanog troška (S-kriva) nije se ispisivao po datumskom redosledu.
* Projekti: Zabranjen je unos zareza i zagrada u naziv klasifikacije projekta.
* Predmeri: Kod eksporta predmera sa resursima, nije se eksportovao podatak u jednom polju (interno).
* Predmeri: Na dodatnim obradama predmera dodat Info predmera, sa detaljima o radu, materijalu, mašinama, podizvo?a?ima.
* Predmeri: Kod kopiranja predmera, osvežavanje prozora nije dobro funkcionisalo (ako nije postojao ni jedan predmer).
* Situacija: Forma za upit datumskog perioda za situaciju se mogla pojaviti izvan ekrana, sada se pokazuje centrirano.
* Situacija: Dodato polje Mesto izdavanja situacije, u svrhu uskla?ivanja s Zakonom o PDV-u.
* Izveštaji: Promenjeni svi izveštaji na situacijama, dodata polja "Mesto izdavanja" i "Stopa PDV-a".


GALA2012 - 19.06.2012.

* Globalno: Uz AutoCAD 2007 - 2013 i ProgeCAD, mogu?nost povezivanja sa CAD programima GstarCAD i ZwCAD.
* Globalno: Mogu?nost izbora lokalnih IP adresa ili ru?ni upis (za slu?aj kada automatsko u?itavanje ne radi dobro). Poziv ru?no, iz postavki programa, ili automatski kada IP ne radi ispravno.
* Globalno: Verzija za obuku koristi MSSQL 2005 Express bazu.
* Globalno: Kod preuzimanja baze sa interneta, ako program ne može da se spoji na server za 5 sekundi, skidanje se prekida.
* Globalno: Izbor klijenta (pri instalaciji) prijavljivao je grešku.
* Globalno: Kod pokretanja programa, provera postojanja RUpdate.exe datoteke.
* Globalno: Kod pridruživanja postoje?ih dokumenata, isti se snimaju na server u \Dokumenti\ poddirektorij.
* Knjiga normi: preuzimanje gotove analize (u postoje?u) nije pravilno radilo.
* Prava pristupa: na pravima pristupa (Zadaci u organizatoru) popravljena greška vezana za izbor osobe.
* Odgovorne osobe: na formi odgovornih osoba, izbor organizacijske strukture nije ispravno prenosio izabrani podatak.
* Predmeri: dodata 2 izveštaja, ispis predmera sa slikom (standardna i smanjena veli?ina slike)
* Predmeri: import podizvo?a?kih predmera dora?en tako da se uvek prikazuju kolone sa cenama.
* Predmeri: dora?ene funkcionalnosti kod spajanja stavki importovanih iz MS Excel-a (vezano za koli?ine i cene).
* Predmeri: Eksport podizvo?a?kih predmera u MS Excel, tako da se oboje zna?ajne stavke i u okviru njih najviša/najniža cena.

Eksport podizvodjaca

* Predmeri: Omogu?en import predmera iz MS Excel datoteke, bez instaliranog MS Excel-a (za import verzija 2007-2010, uslov je min. Windows XP SP3 operativni sistem, za import verzije 2003 - XP SP2)
* Predmeri: Kod importa predmera iz Excela, pritiskom na Enter program je ponovo importovao ve? importovani predmer.
* Gra?evinska knjiga: dodata opcija pridruživanja neograni?enog broja dokumenata za pojedinu stavku, postoje?ih, skeniranih ili novo izra?enih (MS Word ili Excel).
* Gra?evinska knjiga: pove?ano podru?je pridružene slike za formulu dokaznice.
* Dinami?ki plan: Aktivnosti se prikazuju po datumu umesto po redosledu (kod animacije IFC projekta).
* Dinami?ki plan: Prikaz redosleda aktivnosti (redni brojevi) nije pravilno radio ako su postojale razdvojene aktivnosti.
* Dinami?ki plan: dodat Import gantograma iz MS Project-a (XML).
* Dinami?ki plan: Postoje?i format eksporta gantograma (za MS Project) promenjen u XML.


GALA2012 - 20.04.2012.

* Globalno: Kod nadogradnje programa, ako je prime?ena pokrenuta instanca koja se ne može zatvoriti (preko terminal servisa) nadogradnja se prekida.
* Globalno: Sort kolona na memorijskim tabelama (Gantogram->Izveštaji->Materijal i mašine po nazivu, utrošak materijala i mašina na OP, Pregled materijala (skladište) ...
* Predmeri: na višestrukom unosu ozna?avanje aktivnosti nije ispravno radilo (pojedina?ni klik).
* Predmeri: Kod eksporta kooperantskih stavki u MS Excel, dodata opcija za eksport cene.
* Predmeri: Dodatne obrade->IFC->dodata opcija brisanja pridruženih IFC objekata aktivnosti.
* Norme: Izmena norme->brisanje pridružene norme, brisalo je sve varijable na osnovnoj normi.
* Realizacija: Omogu?en je unos realizacije za istu aktivnost na isti datum.
* Realizacija: Omogu?ena je promena cene materijala i mašina (na radnom nalogu).
* Realizacija: Polja Opis rada i upis nadzora proširena na 2000 znakova.
* Realizacija: Import realizacije aktivnosti eksportovane sa gantograma, bez obzira na kooperanta.
* Realizacija: Export i Import radnih sati u MS Excel, sa radnog naloga.
* Skladište: Naziv skladišta ne može da sadrži ta?ku ili zagradu, radi problema sa ispisom.
* Dinami?ki plan: Mogu?nost pridruživanja normi (iz Knjige normi) aktivnostima u gantogramu.
* Dinami?ki plan: Ako je koli?ina pridružene aktivnosti bila razli?ita od glavne aktivnosti, kod unosa realizacije utrošak resursa se ra?unao prema glavnoj a ne prema pridruženoj aktivnosti.
* Dinami?ki plan: Export materijala sa gantograma (resursi) u MS Excel i import nazad.
* Dinami?ki plan: Kod unosa novog materijala na aktivnost, preuzima se i cena materijala.
* Dinami?ki plan: Dodata mogu?nost unosa pridružene aktivnosti (slobodni unos).
* Dinami?ki plan: Eksport svih aktivnosti u MS Excel, bez obzira na kooperanta.
* Dinami?ki plan: Realizacija unešena povla?enjem progress bar-a bila je obrisana nakon konverzije
* Dinami?ki plan: Mogu?nost unosa vizualnih napomena na aktivnost, kroz Gantt Bar ili tablicu u Detaljima aktivnosti.Napomena na aktivnosti


* Dinami?ki plan: Kod prikaza S-krive novca, vrednosti s velikim brojevima nisu bile ispravno prikazivane.
* Dinami?ki plan: Mogu?nost animiranog prikaza IFC objekata - za gantogram ili realizaciju -  pogledajte video.
* Dinami?ki plan: Dodata opcija brisanja pridruženih IFC objekata aktivnosti.
* Dinami?ki plan: Prikaz pridruženih IFC objekata za selektovane aktivnosti u IFC prozoru.
* Reporti: na prozoru za ispis dodata je naredba "Email", koja eksportuje odabrani izveštaj u PDF i prikazuje ga (preview). Na upit ga šalje kao prilog email poruci za odabranog partnera.
* Reporti: Dinamika - Materijal za period - ispisuje šifru materijala i (prose?ne) cene materijala sa ukupnom vrednoš?u.

GALA2012 - 20.03.2012.
* Globalno: Kod prijave greške, obavezno je upisati aktivnosti koje su prethodile.
* Globalno: Kod nadogradnje, dodata je dodatna provera za ftp modul.
* Globalno: Promenjen je na?in preuzimanja baze (protokol) sa web-a (kod nove instalacije)
* Globalno: Ako program ne može da u?ita podatak o registraciji, bi?e prikazana poruka i program ?e se zatvoriti.
* Globalno: Stop poruka je mogla da zatvori program ostalim korisnicima (ukoliko rade preko Terminal servisa).
* Globalno: Prijava greške, popravljanje i prikaz greške uklju?uju verziju i trenutni projekt.
* Globalno: Neke procedure nisu mogle da budu dodeljene u pravima pristupa jer nisu postojale kod izbora.
* Globalno: U pravima pristupa, samo procedure za unos/izmenu/brisanje imaju mogu?nost dodeljivanja tih operacija (forme). Za ostale procedure (tabele, pregledi,prozori) te naredbe su neaktivne.
* Globalno: U pravima pristupa nisu radili neki pozivi desnim tasterom miša.
* Globalno: Kod brisanja zapisa, obavezna polja se ne smeju proveravati (ako se npr. briše ošte?en zapis).
* Globalno: Prikaz poruke za unos obaveznih polja (na unos/izmenu).
* Globalno: kod prikaza Stop prozora i izbora opcije "Popravi", program ?e 2x pitati za potvrdu, jer proces može oštetiti bazu ako svi korisnici nisu zatvorili program.
* Globalno: U pravima pristupa, neke procedure nisu reagovale na zabranu, iako korisnicima nisu bila dodeljena prava pristupa za iste.
* Globalno: Sa svih prozora za export u Excel (materijal, podizvo?a?i, predmer ... ) uklonjeno je vidljivo pomeranje prema gore.
* Knjiga normi: zna?ajno ubrzan proces pretrage normi.
* Dokumenti: mogu?nost izrade šablona (Word dokument) i automatskog u?itavanja varijabli (projekti, predmeri i investitori)
* Projekti: Kod unosa nove klasifikacije, ista nije bila odmah aktivna.
* Predmeri: Kod importa podizvo?a?kih cena iz MS Excel-a, jedini?na cena stavke jednaka je zbiru rada, materijala, mašina svih pomo?nih analiza + cene podizvo?a?a
* Predmeri: kod izmene pomo?ne analize, ako je jedini?na cena razli?ita od zbira resursa i cene podizvo?a?a, program ?e pitati za ispravku, a nakon potvrde promeni?e jedini?nu cenu.
* Predmeri: Kod unosa predmera, program ponekad nije prihvatao cenovnik rada.
* Realizacija: dodate  su dodatne kolone u tabeli radnih naloga (vrednost rada, materijala, mašina) i realizaciji materijala (šifra).
* Realizacija: kod izmene stavke radnog naloga, ponekad se pojavljivala poruka o pogrešnom filteru (greška 78)
* Realizacija: dodata je opcija za zabranu unosa radnog naloga sa Gantograma (Prava pristupa).
* Realizacija: Kod izmene koli?ine stavke radnog naloga, program ?e pitati da prera?una resurse, a nakon potvrde prera?una?e resurse koji su originalno vezani za realizovanu stavku.
* Realizacija: kod unosa realizacije pridružene aktivnosti (iz dinami?kog plana) resursi su se ra?unali 2x.
* Realizacija: kod izbora stavke za gra?evinsku knjigu, tabela sa stavkama je mogla biti pomerena.
* Izveštaji: dodat je izveštaj Utrošak po mašini za sve planove kumulativno za period
* Izveštaji: dodat je izveštaj Utrošak svih mašina za sve planove kumulativno za period
* Revers alata: Na revers sitnog alata (radnici) dodat filter (Ctrl+dupli klik) i Aktivni/neaktivni radnici.
* Dinamika: Mogu?nost pozivanja Radnih naloga i sa glavnog menija.
* Dinamika: Onemogu?eno brisanje aktivnosti i/ili pridruženih aktivnosti za koje postoji realizacija u radnom nalogu.
* Dinamika: Prilikom problema sa u?itavanjem aktivnosti, program ?e prekinuti proces umesto da prikaže STOP poruku.
* Dinamika: Pozivanje trajanja aktivnosti (ako ni jedna aktivnost nije selektovana) uzrokovalo je Stop poruku.
* Dinamika: Aktivnost koja se unosi po?inje tamo gde se završava selektovana (ako je selektovana).
* Dinamika: Promena koli?ine na pridruženoj aktivnosti nije prera?unavala trajanje.
* Dinamika: Nakon otvaranja gantograma, aktivnosti koje su skupljene (+) ostaju skupljene.
* Dinamika: Otvaranje IFC datoteke nije prikazivalo stablo objekata
* Dinamika: Pomeranje aktivnosti u desno nije bilo mogu?e ako je današnji dan Nedelja
* Dinamika: Promena resursa na aktivnosti ažurira trošak aktivnosti. Ako na aktivnosti postoje podizvo?a?i, ništa se ne menja. Ako ne postoje, onda se prvo ra?una vrednost pridruženih tako što proces ide po pridruženim aktivnostima, sabira vrednosti resursa i ažurira vrednost pridruženih aktivnosti. Drugi proces ponovo ide po resursima i zbir iznosa resursa postaje trošak zato što mogu da postoje resursi koji su dodati mimo pridružene (nisu vezani na pridružene).
* Dinamika: Promena koli?ine i cene pridružene aktivnosti kao i unos/izmena/brisanje podizvo?a?a pridruženog aktivnosti ažurira trošak na aktivnosti gantograma. Ako postoji podizvo?a? onda se kao trošak upisuje vrednost podizvo?a?a, ako ne postoji, onda se kao trošak upisuje vrednost pridruženih. Naknadna promena troška je uvek mogu?a ru?no.
* Dinamika: Ispis realizacije Radnog naloga mogu?e je pozvati i sa Dinami?kog plana. Dodata je dodatna provera (kada plan nije u?itan)
* Dinamika: Realizacija Radnog naloga pod nekim uslovima je prebacivala sve resurse materijala i mašina kada se izabere aktivnost koja ima podizvo?a?a.
* Dinamika: Unos/izmena/brisanje pridružene aktivnosti ažurira prihod aktivnosti.
* Dinamika: Pomeranje aktivnosti u levo do zadnjeg nivoa, spuštalo je aktivnost na kraj umesto na po?etak nivoa.
* Dinamika: Pomeranje aktivnosti levo i/ili desno ponekad je menjalo redosled aktivnosti koje su se pomerale.
* Dinamika: Pomeranje aktivnosti u levo kada je ta aktivnost jedina u WBS-u, u taj WBS je upisivalo trajaje 0 dana (zapravo,  WBS postaje aktivnost kada ne sadrži druge aktivnosti).
* Dinamika: Sortiranje kolona je proizvodilo neželjen redosled aktivnosti (dinami?ki plan) tako da je onemogu?eno.
* Dinamika: U postavkama dinami?kog plana dodata je opcija da u slu?aju da postoji 1 pridružena aktivnost, promena koli?ine te pridružene aktivnosti ažurira koli?inu osnovne aktivnosti.
* Dinamika: pomeranje celog plana za zadati broj dana nije ispravno pomeralo WBS stavke.
* Dinamika: Kod kopiranja aktivnosti iz OP u gantogram, pa brisanje OP, prouzrokovalo je probleme sa pridruženim aktivnostima.
* Dinamika: Kod brisanja aktivnosti program je otvarao sve WBS-ove ako su bili skupljeni.
* Dinamika: Kod pozivanja dodatnih obrada, uvek je ostajala u?itana poslednja aktivnost iako je neka druga bila fokusirana.
* Dinamika: ponekad se nakon unosa realizacije, pa pozivanja trajanja aktivnosti, trajanje aktivnosti pogrešno izra?unavalo.
* Dinamika: Kod pridruživanja, zabranjen je izbor aktivnosti s Tab-a Kopiranje (kod poziva Preuzimanje iz OP i kopiranje, Dodatne obrade)


GALA2012 - 08.02.2012.
* Generalno: Pokretanje servisa je prijavljivalo grešku kada je program instaliran u direktorijum ?iji naziv sadrži ta?ku.
* Generalno: Srpski jezik kompletiran, a postoje?i unosi lektorisani.
* Generalno: Ako je program bio instaliran u putanju koja sadrži razmak, neke ikone se nisu ispravno u?itavale.
* Generalno: Otvaranje nekih prozora sa Organizatora pa njihovo zatvaranje, fokusiralo je drugi deo programa a ne Organizator.
* Generalno: Kod instalacije klijenta, prozor za upis servera je bio napola skriven.
* Generalno: Definisanje aktivne/neaktivne klasifikacije projekata.
* Organizator: Prošireno podru?je klasifikacije radi bolje preglednosti
* Projekti: Ubrzano otvaranje Projekata, provera nedozvoljenih znakova preba?ena s filtriranja na formu
* Projekti: Mogu?nost filtriranja projekata po klasifikaciji samo za teku?u klasifikaciju (bez hijerarhije) - Postavke programa->Ostalo
* Objekti: dodata je pretraga (Ctrl+dvoklik) na tabele Vrste gra?evina (NKVG) i Objekti
* Odgovorne osobe: Mogu?nost dodele odgovorne osobe strukturi preduze?a
* Dinamika: Ispis EVA podataka i grafikona nije radio ispravno.
* Dinamika: Klik na aktivnosti kod preuzimanja iz Operativnog plana, mogao je prouzrokovati prekid rada programa (STOP poruka).
* Dinamika: Prebacivanje izme?u aktivnih operativnih planova pa otvaranje Gantograma moglo je prouzrokovati grešku s linkovima.
* Dinamika: Brisanje realizacije aktivnosti za 2 razli?ita datuma nije osvežavalo prikaz realizacije na aktivnosti.
* Dinamika: Brisanje novonastale aktivnosti koja je razdvojena nije pokazivalo prethodnu aktivnost (od koje je aktivnost nastala razdvajanjem).
* Dinamika: Kod brisanja aktivnosti u gantogramu, dodata je poruka o zabrani brisanja ako postoji realizacija za aktivnost.
* Dinamika: Stanje na dan aktivnosti (za aktivnost koja je ve? "razdvojena") nije ispravno prikazivalo novu aktivnost (kod razdvajanja 1 aktivnosti)
* Dinamika: Brisanje aktivnosti automatski briše i pridružene aktivnosti.
* Dinamika: Kod izrade gantograma, ukoliko je postojalo više istih mašina, program je prijavljivao grešku (stop)
* Dinamika: Dodata je mogu?nost unosa realizacije na gantogramu pomeranjem indikatora postotaka mišem
* Dinamika: Mogu?nost pomeranja gantograma (mišem i PDM prora?unom) iako je aktivnost zapo?ela.
* Dinamika: Dodata opcija da se zapo?ete aktivnosti pomeraju ili ne pomeraju (standardno) kod poziva PDM-a
* Dinamika: Prozor "Dodatne obrade" je mogao biti otvoren skroz smanjen (s visinom i širinom 0 pixel-a)
* Dinamika: Neke naredbe kod prebacivanja podataka iz IFC-a nisu bile deklarisane za prevod, te zbog toga nisu mogle da budu prevedene.
* Dinamika: Dodata mogu?nost upisa koli?ine kod preuzimanja aktivnosti iz OP, kod pridruživanja aktivnosti ili izrade nove
* Dinamika: Pridružena aktivnost se može menjati. Kod promene koli?ine, menjaju se i resursi pridruženi teku?oj aktivnosti.
* Dinamika: Unos realizacije s gantograma (realizacija aktivnosti i realizacija pridruženih aktivnosti) odvojen je od realizacije aktivnosti iz OP
* Dinamika: Trajanje aktivnosti je mogu?e pozvati i za aktivnosti koje su zapo?ele.
* Prava pristupa: postojala je mogu?nost STOP poruke kod brisanja korisnika iz prava pristupa


GALA2012 - 16.12.2011.

* Globalno: U koliko se (kod provere licence) podatak ne u?ita iz Standard.ini, program se zatvori umesto da se obriše licenca.
* Globalno: Smanjena mogu?nost greške kod brisanja korisnika iz tablice s pravima pristupa i ponovnog otvaranja programa.
* Globalno: kalkulator za izra?un norme za jedinicu mere (u knjigi normi, pomo?nim analizama na stavkama predmera, operativnog plana itd.) - dvoklik u polje (slika):

Kalkulacija norme

* Globalno: na manjim rezolucijama neki prozori se nisu celi videli.
* Globalno: nadogradnja s web-a preuzima samo novije fajlove.
* Globalno: ako nema prevoda za pojedini jezik, vra?a se EN kao default.
* Globalno: Kod setup-a na serveru, program upisuje standardne vrednosti za SQL server, koje se mogu ru?no promeniti. Preuzimanja SQL baze s web-a.
* Organizator: Kalendar nije ispravno bio preveden na ostale jezike.
* Projekti: Maknuta poruka o tome da projekt nije odabran (verzija bez Organizatora).
* Troškovnici: kod importa iz Excela, ako je stavka bila definisana kao podstavka (P), a "roditelj" stavke nije definisan (O), opis stavke nije bio dobro prenesen (kod izrade situacije).
* Dinamika: celi modul izmenjen, znatno olakšana izrada planova.
* Realizacija: dodana mogu?nost proširivanja vrsta radova i WBS stavki kod izbora realizacije.
* Realizacija: Kod unosa realizacije, program zbraja ili dodaje resurse materijala/strojeva. Kod izmene/brisanja realizacije, korisnik treba sam da ažurira koli?ine resursa.


GALA2012 - 12.07.2011.
* Generalno: Integracija i komunikacija 2D prorama (AutoCAD 2007-2012 i ProgeCAD) sa predmerima i gra?evinskom knjigom.
* Generalno: Nadogradnja više ne koristi HTTP protokol.
* Generalno: Gala servis proverava promenu lokalne IP adrese.
* Generalno: Brisanje podataka iz LOG tablice svakih 30 dana, ako u postavkama nije druga?ije definisano.
* Materijali: Dodana opcija za prenos dobavlja?a u svim cenicima ili bazi. Opcija se pamti u INI fajlu.
* Predmeri: Pod opciju Alati, dodana opcija izrade stavke ili dokaznice iz DWG nacrta. Izrada izmera dužine/površine.
* Predmeri: Na Dodatne obrade dodano pomicanje vrsta radova (gore/dole/levo/desno).
* Predmeri: Na dodatnim obradama dodana mogu?nost rada s više monitora - preuzimanje iz knjige normi, MS Office dokumenata, IFC-a i CAD-a.
* Organizacija: Izrada nove aktivnosti (slobodni unos) iz IFC koli?ine, prikazivala je neispravne podatke o stavci operativnog plana (na otvorenoj formi).
* Situacija: Na gra?evinskoj knjizi(formule) dodana mogu?nost izrade izmere (dužina/površina) i spremanja slike iz DWG nacrta (AutoCAD 2007-2012 i ProgeCAD).
* Situacija: Položaj prozora gra?evinske knjige i dokaznice (na gra?evinskoj knjizi) se pamte radi CAD programa.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALA2011 - 27.05.2011.
* Generalno: Aktivacija, nadogradnja, prijava greške preko interneta ne koriste ODBC konekciju (radi problema s korisni?kim pravima), nego Html+php.
* Generalno: ispred poruka iz programa, pokazuje se broj reda iz baze prevoda.
* Generalno: rad sa Terminal service-om ponekad nije zatvarao Gala.exe.
* Generalno: kod restartovanja programa (Postavke ili promena jezika) bilo je mogu?e da program u?e u beskona?nu petlju.
* Generalno: Izbor Tab-a Realizacija, kada nema Operativnog plana, ponekad je sakrio vrste radova.
* Generalno: promenjena poruka koja obaveštava korisnike da zatvore program ako je potrebno izvršiti zadane procese.
* Generalno: ponekad je širina kolone u tablici Vrste radova bila 0.
* Registri: Kod brisanja registra i provere za materijal,stroj ili podregistar, pokazuje se koji resurs onemogu?uje brisanje.
* Organizator: Dokumenti-Nakon unosa/izmjene ili brisanja, prozor se nije pravilno osvježio.
* Predmeri: smanjivanje prozora pa ponovno pove?avanje ponekad nije dobro pove?alo sve kontrole.
* Predmeri: greškom je bilo mogu?e obrisati stavku predmera za koju je bila napravljena realizacija s drugim pomo?nim analizama.
* Realizacija: kod izmene datuma na radnom nalogu, i kod kopiranja radnih ?asova iz nekog drugog radnog naloga, nisu se ažurirali podaci za "Radni sati ukupno".
* Realizacija: kod kopiranja radnih ?asova u Radnom nalogu, dodana opcija "Kopiraj i troškove za radnika". Tako?e, dodana opcija kopiranja ?asova za ozna?ene radnike (iz više radnih naloga).
* Realizacija: u tablicu za izbor aktivnosti ili stavke (kod realizacije) dodana kolona Oznaka.
* Realizacija: Redni broj lista kod ispisa gra?evinskog dnevnika nije bio ispravan.
* Dinamika: nakon klika na PDM ili Financije, neki podaci u tablici lijevo nisu bili ispravno prikazani.
* Situacija: unos postotka izvedenosti ili brza obrada na gra?. knjizi mogu?a je samo za zadnju situaciju.

GALA2011 - 12.04.2011.
* Generalno: dodano 9 templejta za boju na menijima (Ribbon).
* Generalno: na tablice materijala, strojeva i stavki predmera dodana mogu?nost dodeljivanja više fotografija.
* Generalno: sort na naslovima tablica nije dobro radio.
* Generalno: Aktivaciju je pod odre?enim okolnostima bilo potrebno ponoviti.
* Generalno: U globalne postavke (glavni ekran) dodana naredba za brzi izlaz.
* Generalno: Program preveden na Tajlandski jezik.

* Generalno: Dodana opcija za upravljanje logovanje aktivnosti (slika ispod).

Logovanje

* Generalno: Kod nadogradnje, brišu se podvu?eni fajlovi osim RUpdate.exe_ jer je zauzet.
* Generalno: Nadogradnja koristi HTTP umjesto FTP protokol.
* Generalno: Reset postavki (u postavkama programa) nije brisao Gala.ini.
* Generalno: Zabranjena nadogradnja ako se od setup-a promeni jezik (System locale). Kod setupa upozorenje.
* Predmer: na višestrukom unosu, kod Exportovanja u MS Excel, program je javljao grešku o ?itanju predmera ako Vrsta radova nije bila odabrana.
* Predmer: na višestrukom unosu, kod izrade dokaznice iz IFC-a, opis stavke je bio skriven.
* Stavke: Kod unosa pomo?ne analize "Nenormirani utrošci", program ponekad nije pamtio izmenu naziva analize.
* Organizator: naredbe za projekte i Email vra?ene na naslov modula (Projekti i Email).
* Organizator: Na unosu za dnevnik podešen razmak polja, kao i prikaz boje u tablici kategorija dnevnika.
* Realizacija: Ukupan broj radnih ?asova nije pokazivao dobar zbroj (na formi radnog naloga).
* Realizacija: Na Cube pregledima sort po predmeru nije bio uklju?en.
* Realizacija: Unos realizacije (radni nalog) bez prethodnog odabira predmera, nije upisivao cenu materijala i/ili stroja.
* Realizacija: na unos radnih ?asova dodana cena sata rada, za slu?aj kad se cena ?asa radnika promeni.
* Realizacija: Dinami?ka analiza - Cube - Upit na bazu nije osvežio prikaz.
* Realizacija: Kod unosa realizacije kooperanata, automatski se otvara prozor za odabir kooperanta.
* Realizacija: Kod unosa realizacije kooperanta, dodane naredbe Prethodna/Slede?a.
* Finansije: Uplate (na rasporedu pla?anja) nisu pokazivale to?ne podatke.
* Finansije: Kod odabira dokumenta, vidljiv je i broj situacije.
* Finansije: Finansijski pregled prikazuje mesec situacije ili oznaku ra?una.
* Skladište: na otpremnice dodano kreiranje ra?una (po cenama iz baze materijala).
* Skladište: rešen problem šifre kod unosa vozila kao skladišta.
* Skladište: Dodan sort na ulazno skladište
* Skladište: Ako nema predmera za projekt, ažuriranje skladišta je javljalo grešku.
* Skladište: Dodano ažuriranje skladišta(unos/izmena/brisanje) na glavni prozor.
* Reporti: Na realizaciju radnih ?asova dodan ispis Radni ?asovi za period - kumulativno.
* Reporti: Finansijski ispis - dodano gradilište.
* Reporti: optimalizovan ispis (zaobi?en "flicker" prozora nakon ispisa).
* Reporti: Poboljšan ispis predmera (položaj jm, cene,koli?ine i iznosa je ostajao na prethodnoj strani kada je opis prešao na drugu.


GALA2011 - 24.02.2011.
* Generalno: program kompajliran s zadnjom verzijom programskog jezika Clarion (7.3).
* Generalno: radi lakšeg održavanja, program podeljen u DLL-ove.
* Generalno: ista verzija programa koristi se za sve jezike(latinica,?irilica,ruska ?irilica itd.)
* Generalno: program preveden na Ruski i Makedonski jezik.
* Generalno: brojna interna poboljšanja i optimalizacija rada.
* Situacija: Eksport situacije u MS excel (prva strana i troškovni?ki deo).

Export i import situacije u MS Excel

* Situacija: Import situacije iz MS Excel-a (situacija koja je eksportovana kroz Galu) - troškovni?ki deo.
* Dinamika: na Izmenu aktivnosti u Gantogramu dodane naredbe Prethodna/Slede?a.
* Dinamika: Mogu?nost unosa prethodnika (ili više njih odvojenih s ;) kroz tablicu u Gantogramu.

Linkanje aktivnosti

* Dinamika: Mogu?nost unosa jednog ili više prethodnika kroz formu Izmena aktivnosti.
* Dinamika: U postavkama dinami?kog plana, kolona Ostvareni prihod je uvek bila uklju?ena (prikaz).
* Reporti: dora?en izveštaj za realizovanje kooperanta.

GALA2011 - 17.12.2010.

* Dokumenti: mogu?nost skeniranja ili otvaranja slike s web/digitalne kamere i pridruživanje projektu/predmeru/investitoru
* Organizator: Beleške se ne prikazuju ako se u programu ne koristi Outlook
* Predmer/Organizacija: Dodan TAB Pomo?ne analize. Drag/Drop iz knjige normi, s prera?unom cene stavke. Ažuriranje resursa.

Drag drop from database

* Predmer/Organizacija: Kod importa IFC datoteke, importuju se podaci o Projektu, spratovima, gradilištu, kao i neki specifi?ni podaci za ?eli?nu konstrukciju
* Predmer/Organizacija: dodan izra?un vrednosti IFC objekata za ozna?ene nivoe ili objekte
* Predmer/obrade: Unos dokaznice (desni klik na tablicu dokaznica) je bio aktivan iako nije bila selektovana stavka
* Predmer: kod brisanja stavke, ako postoji više predmera, selektovan je bio prvi predmer
* Predmer: Import iz Excel-a nije importovao sve stavke ako su (u Excel-u) postojali podaci u koloni H
* Predmer: mogu?nost pove?anja podru?ja stavke (Obrade) s mogu?nosti upisa/izmene opisa
* Predmer: Desni klik (Paste) nije radio ispravno na tehni?kom opisu vrsta.
* Stavke predmera: popravljena greška kod rada s dokaznicama (ponekad je opis stavke bio promenjen)
* Organizacija: mogu?nost unosa postoje?ih WBS stavki (drag&drop). Ako je pritisnut Ctrl, prenosi se odabrana WBS stavka, u suprotnom celo drvo (ako postoji).
* Organizacija: Trošak na aktivnosti se nije dobro ra?unao, ako je promenjena vrednost kooperantke koli?ine
* Dinamika: desni klik na Gantogramu je radio samo ako je kliknuto na aktivnost,umesto i ako se klikne bilo gde u podru?je gantograma.
* Dinamika: uz ispis gantograma na 1 stranicu, dodan ispis na više stranica
* Realizacija: u realizaciju stavke za gra?evinsku knjigu, dodana mogu?nost unosa više formula. Mogu?nost drag/drop prethodnih formula (sve ili pojedina).
* Situacija: prenos VTR stavki (pod odre?enim uvetima) nije dobro renumerisao nove stavke, tako da ispis stavki nije bio po redosladu kao u predmeru
* Gra?evinska knjiga: mogu?nost dodeljivanja slike (za dokaznicu) s web kamere/skenera/digitalne kamere
* Gra?evinska knjiga: Drag/drop formula iz realizacije prenosi više formula, ako su unesene u realizaciji
* Izveštaji: Na 3 Izveštaja se ispisivala reklama iako je kupac kupio program bez te opcije.
* Izveštaji: Izveštaj "Evidencija radnog vremena - pojedina?no - prazni list" nije imao upisan ispravan put

GALA2011 - 02.11.2010.

* Generalno: GALA2011 - Analiza vrednosti(EVA) + vizualno planiranje.

 

Earned value analysis

* Generalno: Su?elje programa prevedeno na srpski jezik.
* Organizacija: dodeljivanje aktivnosti WBS-u iz IFC modela. Kreiranje nove aktivnosti s koli?inom iz IFC modela. Drag/Drop metoda ili klik.
* Organizacija: automatska izrada WBS stavki iz spratova IFC modela (opcija).
* Organizacija: dodano prilago?avanje radne površine (podela ekrana)
* Dinami?ki plan: Vizualni prikaz na IFC modelu, za osvetljenu ili selektovane aktivnosti.

Gantt chart and IFC - visual plan

* Dinami?ki plan: Prikaz i ozna?avanje aktivnosti s IFC modela (klik na pojedini IFC objekt).
* Dinami?ki plan: Ozna?avanje današnjeg dana, ozna?avanje po?etka i završetka projekta kod klika na PDM prora?un.
* Generalno: kod instalacije klijenta, program preuzima podatke o SQL konekciji s servera
* Generalno: zbog problema s licencama (u višekorisni?kom radu), iste su preba?ene u SQL bazu
* Generalno: Prava pristupa po procedurama preba?ene u SQL bazu - NAPOMENA: svaki korisnik mora imati svoje korisni?ko ime i password
* Generalno: Kopiranje prava pristupa za odabranog korisnika
* Generalno: Obavezne procedure se automatski dodeljuju svakom novom korisniku (do izrade novog korisnika za pristup programu)
* Generalno: slanje obavesti o zahtevu za aktivaciju odvija se s web-a umesto slanja Email-a
* Generalno: U postavkama programa, "Provera baze" proverava sve tablice
* Izveštaji: Dodan Izveštaj Resursi po aktivnostima (na Operativnom planu)
* Troškovnici: na višestrukom unosu stavki (Dodatne obrade) dodan eksport u MS Excel
* Troškovnici: na višestrukom unosu (Dodatne obrade) Omogu?en drag&drop ozna?enih stavki (ili pojedine) u MS Excel (u istom prozoru)
* Troškovnici: import IFC datoteke nije radio ako je naziv datoteke sadržavao znakove kao "(", ")", "<" itd.
* Troškovnici: Kod izrade novog predmera,naslov dokumenta se mora upisati.
* Radni nalozi: import realizacije iz Excel-a (bez kooperanta) upisivao je prazan slog u tablicu kooperanta
* Gra?evinska knjiga: Kod prenosa dokaznica, iste je mogu?e filtrirati po projektu, ili prikazati sve dokaznice (Tab "Sve").
* Gra?evinska knjiga: Dodan prenos dokaznica (u gra?evinsku knjigu) Drag&Drop metodom, s svih 5 Tab-ova.
* Projekti: PDV se mora odabrati iz tablice, bilo da ima vrednost ili je 0
* Djelatnici: Na pregled/obradu radnika dodan filter po kvalifikacijama

GALA2010 - 06.08.2010.

* Generalno: mogu?nost promene servera za download nadogradnje
* Generalno: optimalizirana radna memorija (zauze?e RAM-a), i popravljena greška povremenog prekida programa (crna pozadina)
* Generalno: zbog dojava o virusima, odustali smo od kompresiranja izvršnih datoteka
* Organizacija: Spajanje/Odspajanje/Razdvajanje aktivnosti mogu?e i nakon što su aktivnosti dodjeljene WBS-u, s time da nove aktivnosti treba ru?no dodjeliti WBS stavci
* Organizacija: pozivanje dinami?kog plana iz organizacije nije bilo mogu?e kada je bio aktivan TAB "Aktivnosti koje nisu dodjeljene"
* Organizacija: na aktivnosti može biti planirano više kooperanta
* Radni nalozi: pod odre?enim uvetima, prikaz vrednosti radnih sati nije radio dobro
* Radni nalozi: unos realizacije rada stroja, pa brisanje istog, javljalo je grešku u tablici "Strojevi na gradilištu" u gra?. dnevniku
* Radni nalozi: na stavke radnog naloga omogu?en unos realizacije više kooperanta za teku?u aktivnost
* Izveštaji: dodana 4 nova Izveštaja za evidenciju radnog vremena

GALA2010 - 19.07.2010.

* Generalno: Import predmera, materijala, kooperanta, radnika iz MS Excel-a zna?ajno ubrzan (500 stavki za 7-8 sekundi)
* Generalno: Dodana vremenska prognoza s mogu?nosti arhiviranja i ispisa (Poziv na meniju Globalne, Organizacija i Dinami?ki plan)
* Generalno: Uz export/import materijala u MS Excel, dodan export/import strojeva i radnika (Meni Mati?ne->Baza strojeva i radnika)
* Djelatnici: Ozna?avanje (tagiranje) radnika, export ozna?enih
* Predmer: kod kopiranja predmera (Meni Globalne->Kopiranje) dodan prikaz cele stavke koja se kopira
* Dinami?ki plan: mogu?nost unosa troška s aktivnosti (gantogram)
* Dinami?ki plan: klik mišem na aktivnost u tablici ili na podru?je gantograma, pomi?e Bar u vidljivo podru?je. Klik na Bar nema efekta.
* Dinami?ki plan: greška kod spremanja baseline-a kada je aktivnost bila pomaknuta izvan po?etka/završetka projekta
* Situacija: Kod izrade prve situacije, prenos rabata/bonusa/ustega s predmera (prenos s situacije na situaciju postoji od prije)

GALA2010 - 07.07.2010.

* Generalno: kod preuzimanja nove verzije, prikazuje se indikator trajanja
* Predmer: Import iz MS Excel datoteke u predmer nije radio ako se Sheet nije zvao "Sheet1"
* Operativni plan: prikaz aktivnosti za stavku OP nije ponekad dobro radio (osvježavanje prikaza)
* Organizacija: dodano polje Trošak (aktivnosti)
* Organizacija: unos aktivnosti otvara forme s resursima, trajanjem i datumima po?etka/završetka
* Dinami?ki plan: poziv naredbe Financije automatski prikazuje financijske kolone u tablici, bez obzira da li su uklju?ene u postavkama

GALA2010 - 29.06.2010.
- Svi postoje?i korisnici koji imaju sklopljen Ugovor o održavanju (ili novi korisnici), IFC 3D modul dobivaju besplatno.

* Generalno: dodan prijevod na Crnogorski jezik
* Generalno: Kalkulator nije prenosio (u polje iz kojeg je pozvan) koli?ine ve?e od 1000
* Generalno: Gaeb eksport i import uklju?uje i dokaznice s stavke predmera, te IFC projekte
* Stavke: na dokaznicu dodana polja koli?ina, dubina/visina, širina, broj komada
* Stavke: Uz mogu?nost rada s dokaznicama s forme stavki, dodan poziv procedure i na desni klik (na tablici stavki)
* Stavke: Na višestrukom unosu stavki dodana opcija podjele ekrana (lijevo/desno/gore/dole)
* TroškovniK: na višestruki unos stavki (Dodatne obrade) dodana mogu?nost otvaranja MS Office dokumenata (MS Excel, MS Word, PS Project) i drag&drop ili kopiranje i ubacivanje u stavke, rad s 3D IFC modelima (kreiranje stavki,dokaznica, izra?un koli?ine za objekt (Zid, greda, stup, prostor,plo?a ...) za trenutni kat ili celi objekt, prikaz layer-a(slojeva) objekata, npr. zid: opeka,izolacija,žbuka) s debljinom istih, prikaz odabranog objekta po katu ili projektu (npr. prikaz samo zidova) itd.

Rad s IFC 3D modelima.
Programi kao Autocad Revit, Graphisoft ArchiCAD, Tekla, Nemetshek AllPlan - imaju mogu?nost spremanja projekta u 3D modelu. Zbog toga smo napravili povezivanje svih vode?ih CAD programa s programom GALA, na na?in da je povezivanje napravljeno na "prirodan" na?in, odnosno da se CAD projekt(i) mogu otvoriti u istom prozoru u kojem je predmer, te komunicirati s stavkama. IFC modeli sadrže podatke o svakom elementu (zid, greda, stup, plo?a, prostor, krov, stepenice, vrata, prozori itd.) i to njihove dužine, širine, površine s i bez otvora, volumene s i bez otvora itd.

IFC model

Zbog toga smo napravili mogu?nost prikaza koli?ina po tipu elementa (npr. zid) za teku?i kat ili sve katove, prikaz svih elemenata za kat ili projekt, prikaz razli?itih elemenata po katu ili projektu (samo zidovi s stupovima i serklažima) itd. Klikom miša program sumira iste tipove vrednosti te je tako izrada dokaznice ili stavke predmera u prvom redu to?na, a o brzini ?emo re?i da je kompletan predmer prosje?ne obiteljske ku?e mogu?e napraviti za desetak minuta.

GALA2010 - 19.04.2010.

* Generalno: Ažuriran sistem pomo?i na trenutnu verziju
* Troškovnici: Pomo?ne analize se unutar stavke renumeriraju (u opisu) radi izbjegavanja analize s istim nazivom. Isto je s pom analizama na operativnom planu.
* Troškovnici: kod exporta u GAEB format, a u koliko je naziv projekta bio manji od 8 slova, podatak nije bio ispravno upisan.
* Gra?evinska knjiga: Unos izvedene koli?ine, pa pritisak na Enter, nije izra?unao vrednost situacije. Potrebno je pritisnuti na OK
* Gra?evinska knjiga: brzi unos (koli?ina ili kumulativa) pa izlaz pritiskom na X, nije prera?unao vrednost situacije
* Reporti: Gra?evinski dnevnik - ispis pod nekim uvetima nije bio dobar
* Reporti: ispis mjese?nog prihoda i rashoda s dinami?kog plana - proširene kolone
* Dinamika: ubrzan izra?un prihoda/rashoda po mjesecu, popravljena greška kod zadnjeg neradnog dana u mjesecu


GALA2010 - 10.03.2010.

* Generalno: U koliko nije bio odabran predmer, nego se prešlo na OP i na aktivnosti unosio materijal, program je javljao grešku vezano za cjenik. Na izmjeni materijala ra?unao sa faktor stavke s predmera (koji je bio 0) umjesto s stavke OP
* Materijali: Materijal je bilo mogu?e spremiti bez šifre
* Materijali: Drag/drop materijala u registre upisuje novi registar na sve cjenike i u bazu materijala (do sada je upisivao samo u trenutni cjenik)
* Organizator: Na pregled potrebnih resursa, dodan dodatni tip grafikona (slika)

Izveštaji za resurse

* Organizator: nakon konverzije ili reset-a postavki, položaj email poruka nije bio dobar
* Organizator: Ispravljen prikaz grupa na pregledu resursa (prikaz broja radnika) - na jezicima osim hrvatskog
* Organizacija: Prethodna/Slijede?a stavka je u?itavala i stavku koja ima realizaciju ako je ista bila prva ili zadnja unutar WBS-a
* Organizacija: Export aktivnosti (za kooperanta) u MS Excel-a ispisuje i naziv opisne stavke (ako je razli?it od aktivnosti)
* Organizacija: Preuzimanje aktivnosti u WBS stavku premješteno s vanjskog na isti prozor
* Troškovnici: Dodan import i export u GAEB XML format (www.bvbs.de). Time je omogu?en import predmera iz Autocad-a, Archicad-a, odnosno komunikacija s programima s slike:


* Troškovnici : Eksport i import predmera u MS Excel uklju?uje i eksport op?ih uveta (tehni?ki opis)
(primjer predmera: C:\GALA\Template\Import Troskovnika s teh. opisom.xls)
* Troškovnici: Eksport predmera u MS Excel uklju?uje i stavke bez koli?ine ili cene ili oboje
* Troškovnici: Import stavki iz MS Excel-a opisne stavke (podstavke) podvla?i ispod opisne
* Troškovnici: Export podizvoditeljskih stavki u MS Excel-a ispisuje i naziv opisne stavke (ako je razli?it od podizvoditeljske stavke)
* Organizacija: dodavanje aktivnosti u organizaciju vodi brigu o opisnim stavkama na na?in da "podvla?i" aktivnosti opisne stavke.
Isto je s stavkama koje imaju više aktivnosti (analiza). U Gantogramu se stavke jasno razlikuju od aktivnosti.
* Skladište: Dodan proces koji svodi stanje skladišta na 0. Za višak se kreira izdatnica, za manjak primka.
* Situacija: Na Izveštajima (troškovni?ki dio) popravljena mogu?nost ispisa razlike u lipama (u odnosu na vrednost situacije)
* Reporti: dodan Izveštaj - ispis vrste radova (unutar predmera)

GALA2010 - 13.02.2010.

* Generalno: Izveštaji na nivou tvrtke - potrebe za satima po tipu radnika, za broj radnika, materijal, strojeve po satima i broj strojeva

Izveštaji za resurse

* Postavke: Backup MSSQL baze se odra?uje u C:\GALA\Datoteke\Backup\ direktorij na serveru
* Stavke: Pomicanje prema gore nije dobro radilo, ako unutar vrste postoje opisne stavke (podvu?ene)
* Stavke: Omogu?eno premještanje stavki (unutar vrste) drag&drop metodom

Premještanje stavki drag & drop

* Stavke: Omogu?eno premještanje podvu?enih stavki unutar istog roditelja
* Stavke: Unos dodatne opisne stavke (koja nije podvu?ena ve? se nalazi unutar stavke kao norma) nije mogu?e ako postoji OP ili situacija
* Stavke: Naredba(Button) Unos pod odre?enim uvetima nije bila uvijek vidljiva
* Reporti: Premještanje reporta (gore/dole) nije radilo dobro
* Materijali: eksport/import materijala u MS Excel, pri ?emu se ažurira baza materijlala i svi cjenici. Primjer Import datoteke se nalazi u C:\GALA\Template\ImportMaterijala Primjer.xls.
Obavezna polja: Šifra i naziv materijala.

* Generalno: kod instalacije klijenta, share-ani direktoriji se ne u?itavaju odmah, nego na poziv. Mogu?nost ru?nog upisa serverskog direktorija.
* Cjenici: U cjeniku materijala i bazi materijala omogu?en premještaj ili dodjeljivanje registra drag & drop metodom

Export-import materijala u Excel

* Reporti: dodani Izveštaji za ispis resursa za period, ispis odabranog resursa po danima, ispis svih resursa za odabrani datum
* Reporti: U preview-u Izveštaja nije bilo mogu?e eksportirati Izveštaj
* Reporti: Popravljeno sortiranje stavki na Izveštaju Gra?evinska situacija - razlike koli?ina
* Reporti: Ispis stanja skladišta nije radio po odre?enim uvetima
* Radni sati: kod unosa radnih sati (više korisnika istovremeno) program je ponekad javljao grešku o u?itavanju radnika

GALA2010 - 25.01.2010.

* Projekti: mogu?nost arhiviranja projekata - na projektu (izmjena) isklju?iti Aktivni
* Skladiše: na pregledu skladišta, inicijalno postavljen prikaz samo aktivnih i standardnih skladišta, ubrzan prikaz stanja
* Organizator: mogu?nost ne korištenja Microsoft Outlook email-a (Postavke programa)
* Organizator: Nakon unosa novog projekta, novi projekt nije bio selektovan
* Organizator: Na poslovne partnere i projekte dodan prikaz financija (ra?uni i situacije)
* Organizator: S poslovnih partnera (ili kontakt osoba) omogu?eno slanje emaila
* Organizator: Ubrzan pregled projekata (optimalizirano izra?unavanje kolone Ugovoreno)
* Organizator: Na projekte dodan grafikon koji prikazuje stanje projekta (crveno/zeleno) na osnovi izvedeno/utrošeno
* SItuacija: kod izrade situacije, program prenosi rekapitulacije (bonuse, popuste ...) s prethodne situacije (opcija)
* Situacija: kod ažuriranja gra?evinske knjige, dodana mogu?nost upisa mjese?ne vrednosti, pri ?emu se izra?unava mjese?na i ukupna koli?ina
* Ra?uni: Broj dokumenta se odbrojava na osnovi tipa dokumenta (Ra?un, Ra?un za avans ...) i teku?e godine
* Generalno: na sva polja za unos, na desni klik dodane naredbe Kopiraj/Izreži/Ubaci
* Operativni plan: kod izrade op. plana, opis stavke se spaja s opisima opisnih stavaka i aktivnosti (kada je stavka opisna)
* Djelatnici: Tablica radnika se nije osvježavala nakon ažuriranja ostalih podataka (lije?ni?ki itd.)
* Djelatnici: U tablicu radnika dodano polje Aktivan, omogu?eno filtriranje
* Organizacija aktivnosti: Kod izmjene, dodane naredbe Slijede?a/Prethodna aktivnost. U koliko postoji realizacija, aktivnost se preska?e.
* Gra?. knjiga: Kod izmjene gra?. knjige, dodane naredbe Slijede?a/Prethodna stavka.
* Skladište: kada za odabrani projekt nije postojala narudžba, checkbox "Samo teku?i plan" nije ispravno filtrirao podatke na narudžbama
* Generalno: Dodan OIB (u podacima o licenci - na korisnika programa, i na poslovne partnere)
* Generalno: u verziji bez organizatora, na projekte vra?ena pretraga i ubrzano filtriranje klasifikacije
* Situacija: omogu?ena izmjena vrednosti ugovorenog PDV-a
* Reporti: na sve financijske Izveštaje dodan OIB
* Reporti: na sve ispise radnih sati (šihterica) dodano sortiranje po datumu
* Dinami?ka analiza : Predlošci dodani na lijevu stranu radi bržeg pregleda
* Organizator: (Projekti) Ubrzano filtriranje projekata za odabranu klasifikaciju
* Organizator: (Projekti) Kolone Izvedeno, Utrošeno, Obra?unato su odmah vidljive i ažuriraju se na svaku izmjenu predmera, radnog naloga, situacije
* Dinamika: ubrzano otvaranje gantograma, financijske kolone se ažuriraju na zahtjev (klik na "Financije")
* Dinamika: prikaz gantograma po danu, tjednu ili mjese?no je standardno uklju?eno
* Dinamika: u koliko je uklju?ena opcija "Upit za tip veze" u postavkama dinami?kog plana, otvara se i upit za odgodu linka
* Dinamika: ubrzano u?itavanje S-krivulja
* Organizator: Kod Arhiviranih poruka, direktoriji iz Outlooka se nisu dobro u?itavali
* Kopiranje predmera: Kopiranje vrste bez stavki
* Kopiranje predmera: Mogu?nost brisanja vrste koja nema stavke ili podvrste; Mogu?nost brisanja stavke (desni klik)
* Projekti: Izmjena naru?itelja na projektu ponovno omogu?ena (bila je zabranjena), s time da se mijenja naru?itelj na troškovnicima, ali ne i na postoje?im situacijama (novi naru?itelj se upisuje kod izrade nove situacije).
* Stavke: Na desni klik dodano pomicanje stavki (stavke predmera)

GALA2010 - 14.12.2009.

* Novi modul: GALA Organizator - Projekti, Email (Outlook), Dnevnik, Zadaci, Kalendar, Bilješke, Dokumenti, Partneri)
* Projekti: za odabrani projekt, mogu?nost prikaza ugovorenih predmera, Op. planova, situacija
* Projekti: prikaz Ugovoreno, izvedeno, utrošeno, obra?unato
* Projekti: sortiranje,grupiranje,premještanje kolona

Projekti


* Email: Email iz Outlook-a (2003 ili 2007) s svim funkcijama (Šalji, primaj, odgovori, proslijedi ..) s mogu?nosti dodavanja email-a u dnevnik ili zadatke

Email modul


* Dnevnik: neograni?en broj kategorija, unos baziran na organizacijskoj strukturi poduze?a
* Zadaci: kategorije, partneri, odg. osoba, projekt. Unos/pregled baziran na pravima pristupa (Zadaci u organizatoru)

Zadaci


* Kalendar: vizualni pregled zadataka dnevno/tjedno/mjese?no s filterima po kategorijama i odg. osobama

Kalendar


* Bilješke: interni vizualni zapisi vezani za trenutno logiranog korisnika, nisu vidljivi nikome drugome

Bilješke


* Dokumenti: sva dokumentacija na jednom mjestu, razvrstana po 8 osnovnih kategorija s projekata + neograni?en broj podkategorija za Projekt, Predmer, Investitore

Dokumenti

* Partneri: Povezanost s Dnevnikom i zadacima, slanje email-a.


GALA2009 - Izmjene do 05.11.2009 - Odmah raspoloživo za nadogradnju

* Generalno: dodana organizacijska struktura
* Norme: Izmjena vrste radova nije osvježila novi naziv. Dodana izmjena i na dvoklik.
* Stavke: U koliko nema pomo?nih analiza, obra?un stavke mora biti slobodni
* Utrošnica: pod odre?enim uvetima ispis utrošenog materijala nije dobro prikazan

GALA2009 - Izmjene do 24.09.2009 - Odmah raspoloživo za nadogradnju

* Generalno: Za sve procese definirani jednozna?ni prozori (kopiranja, upisivanja, prikaz kod ?ekanja nad obradama itd.)
* Generalno: Za kriti?ne greške u programu dodan prozor s mogu?nosti kopiranja opisa greške. Tekst greške se ujedno zapisuje u Log.txt na serveru.
* Generalno: Ugra?eni predlošci koji pamte širine kolona za sve tablice u programu - po pojedinom korisniku
* Generalno: Postavke short datuma (iz Windows postavki) se provjeravaju u registry-u i moraju biti u formatu dd.MM.yyyy
* Generalno: logotip se nije ispravno u?itavao kod ispisa u editor
* Generalno: Odabir printera koji nije standardni (kod ispisa) nije radilo ispravno
* Projekti: Na projekte (desni klik) dodane nove naredbe (Info, dokumenti, troškovnici)
* Projekti: Investitor se ne smije mijenjati na projektu ako postoji predmer (jer se ID investitora upisuje u druge tablice) - alternativa: kopiranje predmera
* Projekti: dodana mogu?nost izrade projekta s nultom stopom PDV-a
* Situacija: Na utrošnicu dodan proces: Upis koli?ina za knjigovodstvo (iz planiranih koli?ina)
* situacija: Kod unosa nove situacije vrednost Ukupnokumulativno se nije upisivala, nego tek kod izrade knjige.
* Gra?. knjiga: ovjerena koli?ina se prepisuje s izvedenom koli?inom, ako se izvedena koli?ina mijenja
* Stavke predmera: Oznaka stavke kod unosa stavke (ako postoje opisne stavke - podvu?ene) nije dobro odbrojavao - isto kod višestrukog unosa
* Stavke predmera: prenos resursa na formi stavke nije upisivao tip radnika ako ga nema u normama, što je stvaralo problem kod spremanja baseline-a u dinami?kom planu
* Stavke predmera: prenos resursa nije prenosio resurse materijala i strojeva za sve analize u koliko se kod prenosa odabrala analiza koja ima pomo?ne analize
* Stavke predmera: u koliko postoji više realizacija za stavku (analizu) kod renumeracije (s predmera) program je javljao grešku za svaku analizu koja ima realizaciju - dovoljno je jednom
* Stavke predmera: Pod odre?enim uvetima stavka predmera nije dobila oznaku da je normirana (Unos stavke -> prekid s unosa iz knjige normi -> unos nenormiranog utroška -> prenos resursa
* Stavke predmera: Kod upisa tipa kooperanta, program je za opisne stavke (koje imaju uvu?ene stavke) kreirao dodatnu podstavku, što je stvorilo problem kod izrade gra?. knjige.
* Mrežni plan: Ako je jezik Hrvatski, nema potrebe ulaziti u prijevod postavki za grafikone (financijski i s-krivulje) - ubrzano u?itavanje
* Mrežni plan: dodane ikone na gantogram (Gantt bar)- na svaku aktivnost (Gantt bar) mogu?e je dodijeliti do 6 ikona. Ikone se nalaze unutar gant-a, a odabrane kolone izvan.
* Mrežni plan: Izveštaji su podjeljeni u ispis/pregled resursa i ispis gantograma (poziv iz menija i na desni klik)
* Mrežni plan: dodano Stanje na dan samo za teku?u aktivnost
* Reporti: Ispravljen prikaz iznosa na situacijama koje imaju stopu PDV-a razli?itu od one koja je trenutno na projektu
* Reporti: Dodan Izveštaj- Realizacija od datuma do datuma - ispis utrošaka i zarade za izabrani period
* Reporti: import Izveštaja se može odraditi i s klijentskog ra?unala
* Reporti: dodana 4 Izveštaja za ispis naknada radnika (za op. plan ili projekt, svi djelatnici i po radniku)
* Reporti: dodana 3 Izveštaja za ispis analize stavke - za koli?inu 1 (normativno i prera?unato) i za ukupnu koli?inu

GALA2009 - Izmjene do 06.08.2009.

* Generalno: Jezi?ni modul je kompletno redizajniran i podržava do 30 jezika (uklju?uju?i i ?irili?no pismo)
* Generalno: Aplikacija je kompletno prevedena na Engleski jezik
* Generalno: Ažurirana datoteka pomo?i, napravljeni novi video filmovi
* Generalno: Procesi oko nadogradnje se bilježe i zapisuju u datoteku
* Generalno: Logotip se može odabrati jedino iz \\Server\Gala_Software\Images\ direktorija
* Generalno: Skin-ovi se mogi odabrati jedino iz \Gala\Images\ direktorija (lokalno)
* Generalno: prenos opisnih stavaka u OP i situaciju (pomo?u VTR naredbe) nije uvijek dobro prenosio oznaku stavke
* Generalno: Nakon backup-a, u koliko je definirana email adresa (u postavkama programa) šalje se obavjest na taj email
* Generalno: Novi kalendar u Office2007 stilu
* Projekti: Omogu?ena promena stope PDV-a iako postoji situacija
* Troškovnici: Kod renumeracije stavki, "podvu?ene" (opisne) stavke se preska?u
* Troškovnici: Kod kopiranja predmera ili vrste radova (s stavkama) opisne stavke se nisu dobro kopirale
* Troškovnici: Kod višestrukog unosa stavki tip radnika se nije upisivao u pozicije rada (ako nije bio upisan na pozicijama u knjizi normi) - potrebno radi spremanja baseline-a u MP
* Troškovnici: Na tablicu stavki predmera dodane kolone rad, materijal i strojevi (jedini?no i ukupno)
* Izveštaji: Izveštaj Standardni predmer - slovima nije ispisivao vrednost slovima pod odre?enim uvetima
* Situacija: Na standardnim Izveštajima ispis rekapitulacije PDV-a u koliko se ispisuju situacije koje sadrže razli?ite stope (rekapitulacija PDV-a se ispisuje u troškovni?kom dijelu)
* Situacija: Na tablicu gra?. knjige dodane kolone Koli?ina po predmeru, Ovjereno i ovjereno ukupno
* Situacija: Na formi gra?. knjige ovjerena koli?ina se ne ažurira automatski, ali vizualno pokazuje razliku u odnosu na izvedenu
* Operativni plan: Zabranjeno brisanje plana ako postoji radni nalog, realizacija rada(šihterica), realizacija materijala ili realizacija strojeva
* Mrežni plan: Nakon razdvajanja aktivnosti (stanje na dan) i razdvojene aktivnosti (one koje su 100% gotove) postaju dijelom WBS-a (Summary bar-a)
* Mrežni plan: Dodan financijski prikaz po stavkama, WBS-ovima i projektu (planirani trošak, ostvareni trošak, preostali trošak, planirani prihod,ostvareni prihod, preostali prihod,% izvršenja)
* Mrežni plan: Dodan financijski prikaz po WBS-ovima s grafikonom
* Mrežni plan: Kolone financijskih podataka mogu biti vidljive uz aktivnost (u gantogramu)
* Mrežni plan: Otvaranje spremljenog baseline-a omogu?eno direktno iz pregleda S-krivulja
* Mrežni plan: U svim histogramima mogu?e je u isto vrijeme vidjeti rane i kasne datume
* Mrežni plan: Na prikazu S-krivulja, tablica može biti skrivena
* Mrežni plan: Optimaliziran prikaz svih S-krivulja
* Radni nalozi: Kod izbora stavke radnog naloga, dodan prikaz gotovosti (u %) u koliko se aktivnost nalazi na mrežnom planu
* Radni nalozi: Ako je aktivnost prekretnica, izbor aktivnosti za realizaciju nije mogu?
* Radni nalozi: Ako aktivnost koja je izvo?ena nije bila odabrana (osvjetljena) a pritisnut je "Izbor", program je pokazao grešku da aktivnost ne postoji
* Revers alata: U pregled izdanog alata po radniku dodana ikona koja indicira da je za radnika izdan alat
* Revers alata: Mogu?nost automatskog zaprimanja alata bez prethodnog zaprimanja na skladište
* Skladište: Dodan pregled materijala po svim skladištima s stanjem materijala
* Skladište: Na materijal (Osnovni šifrarnik), materijal na skladištu, te svih 5 skladišnih dokumenata dodan pregled materijala po skladištu
* Skladište: Pod odre?enim uvetima ulazno skladište na me?uskladišnici se moglo obrisati
* Skladište: Optimaliziran prikaz kartice za materijal

GALA 2009 - verzija od 08.06.2009.
* Generalno: U postavkama Windowsa potrebno je imati podešenu veli?inu slova (DPI) na standardno
* Generalno: Eksporti se nisu mogli odraditi ako je u datoteci bio znak "\" ili "/"
* Situacija: Uz unos ugovorenog iznosa na projektu, omogu?en unos iznosa i na situaciji
* Reporti: dodan Izveštaj Gra?evinska situacija - sve stavke u troškovni?kom dijelu - rekapitulacija po vrstama
* Mrežni plan: mogu?nost "razdvajanja" aktivnosti u gantogramu na na?in da za zadani datum program zapo?ete aktivnosti definira kao 100% gotove i za preostalu koli?inu napravi novu aktivnost u istom redu.
* Mrežni plan: S-krivulja se ne može pozvati za projekte koji traju manje od 10 radnih dana
* Mrežni plan: S-krivulja (kasni datumi) se nisu dobro pokazivali pod odre?enim uvetima
* Mrežni plan: U sve histograme dodane vrednosti po danu
* Mrežni plan: mogu?nost unosa realizacije direkno na aktivnost, preska?u?i izmjenu
* Mrežni plan: WBS stavke (kao i projekt) imaju slijede?e podatke u tablici, po?etak (projekta ili WBS stavke),završetak,trajanje,radni dani, neradni dani
* Mrežni plan: Dodani opisi aktivnosti uz gant (korisnik može odabrati od kojih se kolona iz tablice sastoji taj opis, s mogu?nosti pozicioniranja lijevo, u sredini, desno)
* Mrežni plan: Stanje na dan radi na na?in da se trajanje nove aktivnosti odredi prema izvršenju aktivnosti iz koje je nastala.
* Mrežni plan: S–krivulje se pokazuju za aktivnosti koje imaju baseline, a ako neka aktivnost nema, pokazuje se poruka
* Mrežni plan: Mogu?nost prikaza samo S-krivulje (bez tablice)
* Mrežni plan: Na S-krivuljama dodan trend - zelena linija se nastavlja nakon zadnjeg dana realizacije po preostalim (plavim) aktivnostima, te tako pokazuje trend i završetak projekta
* Mrežni plan: S-Krivulje se mogu zoom-irati (prikaz je mogu? do nivoa dana).
* Mrežni plan: Na S-krivulje dodan broj?ani prikaz kod prelaska mišem
* Troškovnici: Kod importa predmera iz MS Excel-a, dodan upit o preuzimanju Oznake s zadnje aktivnosti koja se spaja
* Troškovnici: Eksport predmera u MS Excel nije dobro zbrajao stavke ako su postojale opisne (podvu?ene) stavke
* Analiza (cube): dodani predlošci: Troškovnici, Podizvoditelj, Vrste radova
* Analiza (cube): Ako nema operativnog plana, analiza se ne može pozvati
* Analiza (cube): Riješen problem kada je stavka ili aktivnost imala koli?inu 0
* Radni nalog: na realizaciju se uvijek upisuje kooperant iz organizacije, osim ako tamo nije definiran. U tom slu?aju se uzima s OP.
* Radni nalog: Optimaliziran odabir stavki radnog naloga
* Realizacija rada (šihterica): Pove?ana tablica prikaza radnika, smanjen grafikon
* Realizacija rada (šihterica): Djelatnici su sortirani po abecedi, dodan lokator
* Skladište: Skladišta su sortirana po abecedi, dodan lokator
* Knjiga normi: Optimalizirano preuzimanje normi u stavku predmera

GALA 2009 - 25.04.2009.

* Generalno: Novi modul - dinami?ka analiza (Cube), s mogu?nosti definiranja izgleda, filtriranja (upit na bazu), eksporta u MS Excel. Dinami?ka analiza dodana na OP i realizaciju
* Generalno: dodane tablice za ostale podatke o radniku (npr. lije?ni?ki pregled itd.)
* Generalno: kod konverzije, provjeravaju se tablice s jedinstvenim klju?evima (poziv je mogu? i s postavki programa)
* Mrežni plan: Dodano pomicanje celog projekta za upisani broj dana (+ ili -)
* Mrežni plan: Prera?un trajanja aktivnosti izvršava se odmah nakon unosa realizacije
* Mrežni plan: Dodana mogu?nost izbora 5 boja za gantogram
* Mrežni plan: Ispis gantograma u sliku (JPG, GIF, BMP ...) ili PDF, s mogu?nosti dijeljenja na stranice do A0
* Mrežni plan: promena kalendara na postoje?em mrežnom planu nije dobro pokazivala neradne dane
* Mrežni plan: Iz prikaza trajanja u danima izba?ene decimale
* Stavke: Dodan proces za pove?anje koli?ina za ozna?ene stavke
* Stavke: Mogu?nost višestrukog ozna?avanja i prebacivanja analiza iz knjige normi u stavku (mogu?nost ozna?avanja normi iz razli?itih vrsta radova)
* Skladište: Prikaz samo aktivnih ili svih skladišta
* Skladište: Zabranjeno brisanje OP ako za isti postoji narudžba materijala
* Gra?evinska knjiga: Dodano izra?unsko polje vrednost
* Gra?evinska knjiga: Dodano polje Ukupna koli?ina
* Skladište(Narudžba): Pregled dokumenata za teku?i OP ili za sve planove
* Skladište : Maknut filter po projektima za za skladište a dodan Aktivna/neaktivna skladišta (kod izbora skladišta)
* Skladište : Na narudžbama dodan filter Skladišta za teku?i OP ili sve planove
* Skladište: Skladište može biti standardno, stroj ili vozilo
* Knjiga normi: optimiziran rad s unosom,izmjenom,brisanjem
* Organizacija: Dodan export podizvoditeljskih stavki u MS Excel
* Organizacija: Na formu trajanja aktivnosti, dodana polja Podizvoditelj i Podizvoditelj cena
* Radni nalog: Dodan import podizvoditeljskih stavki iz MS Excel-a (izvedene koli?ine)
* Radni nalog: Kod unosa realizacije na stavki RN, mogu?nost upisa/promene podizvoditelja i/ili cene podizvoditelja

GALA 2009 - 17.03.2009.

* Generalno: Obavezan odabir jedinice mjere iz tablice
* Generalno: Prije nadogradnje program provjerava da li je baza otvorena i pokazuje poruku u koliko je, te prekida nadogradnju
* Generalno: Dodano pravo pristupa za pregled/ažuriranje satnice radnika
* Generalno: Dodana mogu?nos pridruživanja faksimila na odg. osobe radi ispisa u dokumentima
* Analize (OP): Dodana cena za podizvoditelja radi ispisa vrednosti za podizvoditelja s OP
* Organizacija: Brisanje projekcije(kalendara) maknuto s prozora i stavljeno na desni klik
* Mrežni plan: Mogu?nost pregleda svih ili selektovanih aktivnosti u histogramu
* Mrežni plan: Mogu?nost pregleda histograma linijski ili u stupcima
* Reporti: Dodan Izveštaj Gra?evinska situacija - izvedeni radovi po ovoj situaciji
* Reporti: Ispisi radnih sati (detaljni) uz sate ispisuju i gradilište
* Reporti: Ispis gra?. knjige (trenutni i svi listovi) s faksimilom
* Reporti: Dodan Izveštaj Realizacija podizvoditelja za mjesec
* Registri: Uz pomicanje gore-dole, dodano i lijevo-desno
* Knjiga normi: Vertikalni scroll-bar se nije pokazivao na dijelu normi
* Import materijala : Kod importa materijala u predmer ili operativni plan, dodana opcija da se cene upišu uz predmer ili OP i u cjenik
* Radni nalozi: mogu?nost kopiranja radnih sati iz drugih radnih naloga
* Realizacija: Kreiranje izdatnice iz realizacije materijala (mimo radnog naloga)
* Realizacija: Dodana grupa Ispis realizacije s radnog naloga
* Realizacija: Na unosu radnih sati (u radnom nalogu i šihterici) dodana tablica za unos ostalih utrošaka (Prijevoz, ?ekanje, spavanje itd.)
* Gra?. knjiga: Uz mogu?nost brzog unosa koli?ina (za teku?i mjesec) dodana opcija unosa kumulativnih koli?ina

GALA 2009 - 10.02.2009.

* Stavke: Jedinica mjere se izabire iz combo box-a (višestruki unos)
* Operativni plan: Zabranjena izmjena kalendara koji se koristi na nekom OP
* Mrežni plan: Kod maksimiziranja prozora gantogram se nije pravilno pove?ao
* Generalno: U koliko se program pokrene kroz mrežu, pokazuje se poruka o zabrani i program prekida izvršavanje
* Generalno: U Mati?ne postavke dodani kalendari
* Projekti: Izbor datuma (s kalendara) nije upisivao odabrani datum (odg. osoba za provo?enje mjera zaštite na radu)
* Projekti: Kod izbora iz tablice program je javljao da korisnik nema prava ako u PROJ:Registar piše 0 (pripada klasifikaciji Svi projekti)
* Realizacija: Preimenovan naziv TAB-a da bude jasnije gdje se radi dokaznica za gra?. knjigu.
* Realizacija: Dodan button za dokaznicu gra?. knjige
* Realizacija: promena datuma na radnom nalogu nije ažurirala sate u šihterici
* Generalno: Maknuta provjera da li je korisnik administrator (kod nadogradnje)
* Predmer: Na Info-u predmera dodane kolone rad, materijal, strojevi, vrednost, te postotak TZS-a (troškovni?ko zna?ajnih stavaka)
* Norme: Pomicanje vrsta radova u svim smjerovima
* Norme: Pomicanje normi unutar vrste
* Reporti: Dodan Izveštaj Radni sati za OP - detaljni ispis po tipu radnika
* Reporti: Izveštaj (iz projekata) za Ugovorene predmere nije dobro ispisivao rekapitulaciju
* Reporti: Standardni predmer - rekapitulacije po vrstama
* Reporti: Ugovoreni troškovnici - rekapitulacije po vrstama
* Reporti: Izveštaj: Standardni predmer - po mjestima troška

GALA 2009 - 04.12.2008.

* Generalno: Sustav pomo?i ažuriran na teku?u verziju
* Generalno: Dodana tablica jedinica mjere
* Generalno: Mjese?na licenca se veže uz ID ra?unala
* Skladište: Dodan dokument "NARUDŽBE". Izrada narudžbi je mogu?a iz skladišta, ili s mrežnog plana.
* Skladište: Primke, otpisi i stanje sitnog alata i inventara
* Skladište: Revers sitnog alata, prikazi pojedinog alata po djelatnicima ili djelatnicima koji duže alat
* Skladište: Kreiranje novih skladišnih dokumenata iz postoje?ih (npr. kreiranje Izdatnice iz Primke itd.)
* Projekti: Maknuto zaokruživanje kod unosa avansa
* Troškovnici: Ažuriranje koli?ina u podizvoditeljskom predmeru nije bilo mogu?e u MS Excel 2000 verziji
* Troškovnici: Maksimalan broj stavki za import iz MS Excel-a pove?an na 20.000
* Troškovnici: Kod importa predmera iz MS Excela i spajanja stavki, koli?ina, jed. mjere, cena se preuzimaju s najzadnje osvjetljene stavke
* Stavke predmera: Troškovni?ko zna?ajne stavke (TRZ) - stavke koje su (u odnosu na iznos i broj svih stavki) najzna?ajnije
* Cjenik rada: Izmjena teku?eg zapisa nije bila sinhronizirana
* Cjenik materijala: Nakon unosa novog materijala (s forme stavke), uneseni materijal nije bio selektovan
* Analiza cene (stavka predmera i OP): Ispisuje se koli?ina za 1 jedinicu mjere, dodano Ukupno po analizi
* Situacije: omogu?en unos rekapitulacije (bonus ili depozit) bez PDV-a
* Editor: dodana naredba "Logotip" - ubacuje logotip u dokument (na dokumentima vezanim na projekt, partnera ili predmer)
* Reporti: Dodano 11 novih Izveštaja (skladište-reversi, gra?. knjiga, situacija (NN obrazac))

GALA2009 - 07.11.2008.

* Generalno: spremanje postavki po korisniku i u slu?aju rada preko TS
* Projekti: Dodjeljivanje prava odg. osoba na klasifikaciju projekata
* Projekti: Uz selektovanje zadnjeg aktivnog projekta, selektira se i zadnje odabrana klasifikacija projekta
* Reporti: Ispis vrednosti ugovorenih predmera s projekata
* Reporti: Ispis svih ugovorenih predmera s projekata, s rekapitulacijama po predmeru
* Reporti: Ispis troškovni?kog dijela us situaciji sadrži rekapitulacije po predmeru, za sve i samo izvedene stavke
* Reporti: Predmer - analiza skra?ena
* Mrežni plan: Mogu?nost pregleda aktivnosti koje nisu zapo?ele - na odabrani dan
* Mrežni plan: Uz unos realizacije aktivnosti, dodan unos dokaznice gra?. knjige s gantograma
* Situacije: Omogu?en proizvoljan upis roka za ovjeru i roka pla?anja na formi
* Situacije: Kod izrade, polje "Mjesec" se puni na osnovi od-do datuma. Polje je obavezno
* Generalno: Backup SQL baze, mogu?nost definiranja broja dana (interval)
* Realizacija: dodani grafikoni za sve kvalifikacije (planirano/utrošeno sati)
* Realizacija: Izmjena datuma rada (šihterice) na formi radnog naloga nije dobro osvježavala datum
* Gra?. knjiga: pomicanje dokaznica nije dobro prikazivalo pomaknutu dokaznicu
* Skladište: Brisanje me?uskladišnice, pa odustajanje, brisalo je ulaznu stranu stavke.
* Skladište: Kopiranje skladišnih dokumenata s stavkama
* Skladište: Kod izrade sklad. dokumenata ili izdatnice iz radnog naloga, omogu?en izbor bilo kojeg skladišta

GALA2009 - 30.09.2008.

* Generalno: nadogradnja se može odradititi samo s administratorskim pravima
* Troškovnici: omogu?ena izmjena ugovorenog predmera ako za isti još ne postoji OP ili situacija
* Troškovnici: ako predmer nije ugovoren, dozvoljeno premještanje stavki unutar vrsta radova, kao i pove?anje/smanjenje cena za postotak, bez obzira što za projekt postoji izra?en OP ili situacija
* Troškovnici: Kopiranje stavki za odabranu vrstu ili kopiranje odabranih stavki dodaje stavke u sve op. planove i u zadnju situaciju za teku?i projekt
* Troškovnici: Info na predmeru sadrži dodatne informacije (vrednost bez zarade, zaradu, vrednost rada, materijala,strojeva, grafikone itd.)
* Stavke: Kopiranje analiza iz prethodnih predmera
* Stavke: Kompleti - mogu?nost unosa/definiranja stavke kao komplet, npr. Razvodni ormar, 3 kompleta (komplet s dijelovima)
* Reporti: Situacije - Utrošak materijala po situaciji (predmer:situacija), Rekapitulacija gra?evinskih situacija - od do datuma, Rekapitulacija gra?evinskih situacija - za mjesec
* Reporti: Predmer - ispisi kompleta, dokaznica s stavki
* Gra?. knjiga: brza obrada izvedenih koli?ina u novom prozoru
* Materijali: Unos novog materijala s unosom dobavlja?a nije upisivao dobavlja?a

GALA2009 - 08.09.2008.

* Generalno: Verzija 2009, korisni?ki definiran izgled pomo?u predložaka. Novi izgled, MS Office 2007 Ribbon
* Generalno: Dodane kompletne norme suhe gradnje
* Generalno: Logotip može biti u JPG, BMP ili WMF formatu
* Norme: pove?an broj decimala na 6 (rad, materijal, strojevi)
* Norme: kod preuzimanja norme u stavku predmera ili stavku OP ili aktivnost mrežnog plana, preuzima se i oznaka norme
* Gra?evinska knjiga: Izrada situacije nije prenosila oznaku stavke ako je stavka predmera bila "uvu?ena" ispod osnovne
* Projekti: U tablicu izbora projekata dodana kolona Naru?itelj
* Troškovnici: Eksport/Import predmera s resursima (rad,materijal,strojevi). Ovaj eksport/import omogu?uje komuniciranje izme?u korisnika bez obzira na cjenike, s kompletnim pomo?nim analizama
* Troškovnici: Automatski import stavki iz MS Excel-a za predmer koji je eksportiran iz Gale
* Troškovnici: Import iz MS Excel-a importira i cenu (ako je upisana)
* Troškovnici: 3 nova ispisa s iznosom slovima
* Troškovnici: Kopiranje trenutno osvjetljenog predmera s tablice predmera
* Stavke predmera: promena koli?ine analize (koja ima "djecu") nije ra?unao promenu za ostale podanalize nego samo za teku?u analizu
* Stavke predmera: Kad je predmer ugovoren, cena se ne mijenja bez obzira na rad s pomo?nim analizama, automatski prera?un i prikaz (normativno/ugovoreno)
* Stavke predmera: Mogu?nost "zaklju?avanja" cene i ako predmer nije ugovoren (promene na pomo?nim analizama ne utje?u na jedini?nu cenu)
* Stavke predmera: Prikaz oznake norme (preuzete iz knjige normi) za trenutnu pomo?nu analizu.
* Baza materijala: naziv/cena se može mijenjati bez obzira da li se materijal koristi uskladištu
* Operativni plan: uz spajanje aktivnosti, mogu?nost "odspajanja" - povratak na po?etno stanje
* Operativni plan: mogu?nost unosa proizvoljne aktivnosti kao npr. trošak za mrežni plan
* Mrežni plan: Zna?ajno optimiziran rad u mrežnom planu (gantogram)
* Mrežni plan (organizacija): opis aktivnosti sadrži oznaku stavke, oznaku pomo?ne analize te sami opis aktivnosti
* Mrežni plan: Ako WBS stavka nema aktivnosti, u gantogramu dobiva status prekretnice (0 dana)
* Mrežni plan: Zoom (pove?avanje/smanjivanje gantograma na vremenskoj skali)
* Mrežni plan: Na formi Aktivnosti dodano polje Prekretnica (trajanje 0 dana)

GALA2008 v7.1 - 26.06.2008.

* Generalno: Nova instalacijska procedura, izbor SQL servera i podešavanje parametara za mrežni rad
* Generalno: Ispravljene greške kod višestrukog unosa stavki (unos, prekid, unos, spremanje izazivalo grešku "Dupli zapis")
* Stavke: Dokaznice na stavci predmera
* Cjenik materijala: Ispravljen prikaz (filter) po registrima za odabrani cjenik
* Organizacija gra?enja: zabranjen unos istih WBS stavki
* Organizacija gra?enja: preuzimanje aktivnosti se izvodi prema redoslijedu u predmeru
* Organizacija gra?enja: višestruko ozna?avanje aktivnosti - brisanje, upis kooperanta
* Mrežni plan: kooperantka aktivnost ne može biti prekretnica (Milestone)
* Gra?evinska knjiga: Uz prenos dokaznica s realizacije, kopiranje prethodnih dokaznica teku?e stavke, ili kopiranje iz bilo koje stavke teku?eg projekta, ili svih projekata, ili s predmera
* Gra?evinska knjiga: Pomicanje dokaznica gore/dole
* Reporti: dodan ispis predmera s tehni?kim opisom za svaku vrstu radova, standardni + predmer s naslovnom stranicom
* Reporti: hijerarhijski ispis vrsta radova (troškovnici, situacija-troškovni?ki dio)
* Reporti: Import reporta u report manager

GALA2008 v6.1.1 - 09.06.2008.

* Generalno: u korisni?ke formule za projekt, predmer, radni nalog, operativni plan, situaciju dodana opcija za definiranje varijabli iz programa, npr PROJ:Oznaka_Projekta
* Operativni plan: Preuzimanje aktivnosti iz Op. plana se preuzima po redoslijedu aktivnosti
* Mrežni plan: Kod nenormiranih stavki, ispravljena greška kod trajanja aktivnosti 0 dana, a koja je ujedno kooperantka
* Organizacija gra?enja: u koliko se unosi aktivnost koje nema u operativnom planu, unos realizacije nije mogu? sve dok se nova aktivnost ne spremi.
* Mrežni plan: Povezivanje aktivnosti za stavke koje nisu normirane nije radilo ispravno
* Izveštaji: u novi designer preba?eni Izveštaji za ra?un, gra?evni dnevnik, radni nalog

GALA2008 v6.1 - 01.06.2008.
* Predmer: postotak i indeks planirane zarade radi S-krivulje novca
* Mrežni plan: Export mrežnog plana u MS Project 2003 i 2007, i Primaveru 6.0. Export WBS-a, trajanja aktivnosti, linkova, realizacije (gotovost)
* Mrežni plan: S-krivulja o?ekivanog prihoda i rashoda (novac)
* Mrežni plan: S-krivulja uz odabrani tip radnika, i za sve radne sate
* Mrežni plan: 12 novih ispisa S-krivulje (Realizacija, radni sati (tip radnika npr. Zidari ili svi), odabrani materijal, stroj, o?ekivani prihod, o?ekivani rashod) - dnevno ili periodi?no
* Mrežni plan: dodani novi histogrami (ukupno 10) za aktivnosti, odabrani tip radnika (npr. Zidari ili svi), broj radnika po danima, odabrani materijal ili stroj - najraniji ili najkasniji datumi
* Mrežni plan: Unos/ažuriranje realizacije direktno s mrežnog plana, prera?un trajanja
* Mrežni plan: Na sve S-Krivulje (grafikone) dodani opisi na X i Y osi
* Knjiga normi: Dodani tipovi radnika na pozicije pomo?nih analiza (Zidar, Tesar ...)
* Knjiga normi: Mogu?nost upisa koli?ine pomo?ne analize (kod dodavanja gotove analize u osnovnu)
* Knjiga normi: promena jedini?ne koli?ine na osnovnoj analizi mijenja sve koli?ine u pomo?nim; promena jedini?ne koli?ine na pomo?noj analizi mijenja koli?ine njezinih pomo?nih.
* Knjiga normi: Pritiskom kombinacije tipki CtrlF4 prikazuju se sve osnovne i pomo?ne analize osnovnih analiza (koje se ina?e ne vide u tablici)
* Cjenici: Zabranjeno brisanje resursa(materijal/stroj) iz cjenika ako se resurs iz bilo kojeg cjenika koristi na analizi (predmer, op. plan), realizaciji materijala, skladišnom dokumentu, normi, baseline-u resursa. U koliko se ne nalazi, brisanjem se resurs briše iz svih cjenika i baze (materijala/stroja).
* Stavke: Prekidom izmjene stavke u kojoj se koriste pomo?ne analize i promenom istih, program sprema promene bez obzira na prekid od strane korisnika.
* Stavke: Ispis analize ispisuje se prema stablu pomo?nih analiza
* Stavke: Prikaz cene bez planirane zarade
* Projekti: Ako za projekt postoji situacija, avans se može obra?ivati samo s situacije, u suprotnom s projekta.
* Generalno: Na sve resurse dodana jedinica mjere resursa/jedinica mjere norme ili aktivnosti
* Generalno: promena verzije ne utje?e na serijski broj

GALA2008 v5.2 - 09.05.2008.

* Organizacija: Omogu?eno brisanje svih projekcija (kalendara)
* Operativni plan: Dodan prikaz planiranih sati po tipovima (Tesari, Zidari ...) radi prikaza u S krivulji
* Realizacija (radni nalog): Dodan datum rada (od i do) na upis radnih sati
* Realizacija (radni nalog): Dodani sati ?ekanja radnika
* Realizacija (radni nalog): Omogu?ena izmjena datuma na realizaciji materijala i strojeva (datum mora biti u okviru datuma radnog naloga)
* Realizacija (radni nalog): Dodani datumi realizacije na svaku aktivnost, radi prera?una trajanja aktivnosti u mrežnom planu
* Realizacija: Dodani datumi (DO) na realizaciju rada, materijala i strojeva radi prikaza resursa u S krivulji
* Mrežni plan: trajanja aktivnosti se uvijek kod otvaranja prera?unavaju u odnosu na izvedenost
* Mrežni plan: S krivulje rada (po tipu radnika), materijala (odabrani materijal) stroja (odabrani stroj)
* Djelatnici: Dodana napomena
* Generalno: Proizvoljno definiranje oznaka dokumenata: Projekti, troškovnici, situacije, operativni plan, radni nalog - mogu?nost kombiniranja vrednosti
* Generalno: Onemogu?en unos istog materijala i stroja unutar jedne norme u knjizi normi, stavkama predmera, aktivnostima operativnog plana
* Generalno: Pove?an broj decimala s 2 na 4 u normama i pomo?nim analizama
* Generalno: ispravljena greška kod promene opisa stavke predmera - u gra?. knjizi se naziv nije ispravno promijenio (ako je stavka predmera bila opisna i to tako da je nastala pomicanjem u desno)

GALA 2008 v5.1 - 15.04.2008.

* Izveštaji: Analiza stavke - Ispis tipa radnika (ako je dodjeljen na normativima rada) ili po grupama ukoliko nije
* Realizacija: mogu?nost upisa realizacije (uz koli?inu) i u postotk u
* Mrežni plan: Pregled/Ispis resursa (rad, materijal, strojevi) za odabrani ili sve WBS-ove - planirano, utrošeno, trebalo utrošiti
* Mrežni plan: Pregled/Ispis potrebnih resursa za period (potreban broj ljudi, sati, materijala, strojeva)
* Mrežni plan: Pregled/Ispis o?ekivanog prihoda/rashoda po mjesecima
* Organizacija (Mrežni plan): omogu?eno brisanje projekcija (kalendara)
* Organizacija (Mrežni plan): Unos aktivnosti koje nema u operativnom planu
* Organizacija (Mrežni plan): Mogu?nost promene optimalnog broja izvršitelja
* Generalno: ispravljene sitnije greške:
- prenos partnera kod kopiranja prenosio je partnera iz projekta iz kojeg se kopira
- Sortiranje vrsta radova kod kopiranja
- Iznosi u trošk. dijelu situacije su imali razlike u lipa ma
- Prikaz investitora na normi se nije osvježavao nakon promene na projektu

GALA 2008 v4.1 - 13.03.2008.

* Generalno: Cjenik rada pove?an na 7 cena (NKV, PKV, KV4, KV5, KV6, VKV7, VKV8)
* Norme: Vidljiva cena u knjizi normi na osnovi izabranih cjenika
* Mrežni plan: Mogu?nost izrade aktivnosti koje (uz same aktivnosti) pokazuju i opis stavki predmera.
* Registri: promena registra (materijal i strojevi) u cjeniku ili bazi mijenja registar na svim cjenicima i bazi
* Gra?evinska knjiga: mogu?nost vezanja bilo kojeg dokumenta za svaki list knjige (Excel, Word, PDF, slika ...)
* Projekti: Dodana pretraga (Ctrl+Dvoklik)
* Projekti: dodana kolona Ugovoreno i prikaz napomene
* Projekti: Sortiranje (pamti se po korisniku)
* Projekti: Popravljen refresh nakon Drag&Drop klasifikacije projekta
* Projekti: Popravljen refresh iznosa PDV-a (ugovorena vrednost)
* Gradovi: Dodana pretraga (Ctrl+Dvoklik)
* Materijali - dodan tab dobavlja? + kolona dobavlja?
* Cjenik materijala: dodan tab dobavlja? + kolona dobavlja?

GALA 2008 v3.1 - 11.02.2008.

* Novi modul: Podizvoditelji (export-import, usporedba, pregled na mrežnom planu)
* Generalno: Serija video filmova koji obra?uju najbitnije procese u aplikaciji, direktan link je ovdje .
* Generalno: Ispisi preba?eni u novi reporter - pojednostavljene izmjene od strane korisnika
* Projekti: Mogu?nost definiranja razli?itih stopa PDV-a, oznake valute i logotipa (za druge zemlje)
* Skladište: U tabli?ni prikaz dodani dobavlja? na primku i kupac na otpremnicu
* Skladište: Ispis kartice materijala (stanje) za trenutno ili sva skladišta
* Gra?. knjiga: omogu?en upis izvedenosti u postotku za ozna?ene stavke
* Sitaucija: dodana polja sveukupna vrednost i vrednost rabata/bonusa na formu
* Stavke: Pove?anje/smanjenje cena celog predmera ili za vrstu ili pojedina?no

GALA 2008 v1.1 - 07.01.2008.

* Novi modul: Mrežno planiranje
* Projekti: proizvoljna klasifikacija projekata (godine, aktivni, ugovoreni itd.)
* Operativni plan: Kod izrade operativnog plana (ako stavke nisu normirane) aktivnost postaje sama stavka
* Operativni plan: Spajanje aktivnosti u operativnom planu
* Operativni plan: Razdvajanje aktivnosti u operativnom planu
* Operativni plan: dodana kolona i grafikon za podatak "Trebalo biti utrošeno"
* Skladište: Popravljene greške kod izbora datuma na skladišnim dokumentima
* Normativi: Kopiranje normi u knjizi normi
* Normativi: Prebacivanje normi izme?u vrsta radova drag-drop metodom
* Stavke: prenos resursa u norme opisne stavke (normiranje analiza kopiranjem resursa)
* Stavke: Omogu?en unos gr?kih simbola, formatiranje opisa stavke
* Stavke: Dodatna mogu?nost definiranja opisnih stavki (pomicanje u desno)
* Mrežni plan: Baseline, neograni?en broj spremanja za 1 projekciju (kalendar)
* Mrežni plan: Neograni?en broj projekcija (kalendara) za 1 (aktivni) plan
* Mrežni plan: Izveštaji o planiranim/utrošenim resurskima, o?ekivani prihod/rashod po mjesecima
* Predmer: Dodana rekapitulacija (rabat, troškovi ...)
* Predmer: Mogu?nost izrade VTR predmera s odgovaraju?im procesima za situaciju i operativni plan
* Predmer: Export predmera u Excel
* Predmer: Ažuriranje stavki omogu?eno s forme (Slijede?a-Prethodna)
* Predmer: Export / Import materijala s predmera
* Situacija: Dodana rekapitulacija (rabat, troškovi ...)
* Situacija: Dva nova Izveštaja (gra?evinska knjiga)
* Realizacija: Kod izbora aktivnosti, dodana tablica stavki s filterom radi lakše pretrage
* Realizacija: 6 novih ispisa radnih sati (kumulativi)
* Ispisi: Zepo?elo prebacivanje svih Izveštaja na FastReport. Svaki Izveštaj je mogu?e eksportirati u Excel, Word, PDF, sliku (JPG, GIF ...), poslati mailom.
* Generalno: Automatska nadogradnja s interneta (za korisnike na održavanju)
* Generalno: Dodan Info prozor (Projekti, troškovnici...)
* Generalno: U postavke programa dodana tablica s praznicima - kod izrade operativnog plana, praznici se automatski preuzimaju
* Generalno: Uz postoje?e gore-dole, dodano pomicanje lijevo-desno na vrste radova predmera (hijerarhija)
* Generalno: Opeartivni plan, mrežni plan, realizacija i situacija se obra?uju za sve ugovorene predmere. Mogu?nost obrade stavke ako nema izvedenu koli?inu u realizaciji ili gra?. knjizi, iako je ugovorena.

GALA 2007 v1.4 - 22.11.2007.

* MS SQL baza (opcija)
* Predmer: Znatno olakšana izrada – višestruki unos vrsta radova
* Stavke: Višestruki unos stavki (iz knjige normi) drag-drop metodom
* Stavke: prenos opisa stavke drag-drop metodom iz bilo koje aplikacije
* Operativni plan: Omogu?ena izrada neograni?enog broja planova s mogu?nosti kompletne izmjene tehnologije (resursa) za ugovorene stavke
* Operativni plan: detaljne usporedbe resursa (rad, materijal, strojevi) u odabranom planu, bez utjecaja na ugovorenu cenu.
* Operativni plan: Eksport i import materijala u MS Excel (za komercijalnu obradu i rekalkuliranje) premješteni s predmera na plan rada
* Projekt: za primljeni avans mogu?e je odmah izdati ra?un
* Materijali: Zabranjen unos šifre materijala koja ve? postoji
* Materijali: Dodano polje Dobavlja?
* Realizacija: mogu?nost dnevne realizacije rada, materijala, strojeva, s izradom dokaznice i automatskim prenosom u gra?evinsku knjigu
* Realizacija: Pregled ne upisanih dnevnih realizacija
* Realizacija: Nova baza-baza vozila
* Financije: Financijski ispisi s pregledom izdanih i zatvorenih ra?una i situacija, filterima za projekt, partnera, datum
* Situacija: Ne izvedene stavke gra?evinske knjige se ne ispisuju (troškovni?ki dio)
* Situacija: privremeni polog
* Gra?evinska knjiga: znatno poboljšana izrada dokaznica s formulama i slikama

GALA2007 v1.1

* Generalno: Skladište materijala - primke, otpremnice, izdatnice, me?uskladišnice
* Realizacija: Mogu?e kreiranje izdatnice iz realizacije materijala
* Generalno: Eksport/Import planiranog materijala u MS Excel datoteku radi komercijalne obrade i naknadnog rekalkuliranja
* Generalno: Automatski backup s mogu?nosti definiranja broja arhiva ili dana
* Generalno: Prava pristupa
* Generalno: Link na vanjske dokumente (PDF, MS Word, MS Excel ili bilo koji drugi dokument)
* Generalno: Baza gradova s svim poštanskim brojevima u RH
* Generalno: Verziranje programa - Trenutna verzija 2007 1.1 (Godina, mjesec, dan realizacije)
* Generalno: Obavezna polja na formama se isti?u u odnosu na druga (kada se polje selektira)
* Planirani utrošci: Pregled utroška rada, materijala i strojeva po stavci
* Stavke: Mogu?nost automatskog otvaranja tablice s normama kod unosa nove stavke
* Stavke: Mogu?nost definiranja opisne stavke (Beton m3, Oplata m2 ...)
* Stavke: Dodan TAB u opis stavke radi formatiranja opisa (Ctrl+TAB)
* Stavke: Dodan novi prozor za obradu opisa stavke (Dvostruki klik lijevom tipkom miša)
* Stavke: Stavka se ne ispisuje ako je koli?ina 0,00
* Stavke: Jedini?ni ili ukupni prikaz utrošenih sati na formi
* Stavke: Mogu?nost automatskog upisivanja oznake stavke (Oznaka vrste + Redni broj stavke za teku?u vrstu)
* Stavke: Mogu?nost tagiranja/ozna?avanja stavki (a samim time i obrade) samo jedne vrste (ako se pozicionirate na nju)
* Predmer: Hijerarhijski ispis vrsta radova (Rekapitulacija)
* Predmer: Onemogu?en unos realizacije ako predmer nije ugovoren
* Predmer: Iznos po vrsti i predmeru premješten ispod stavki
* Predmer: Cjeniku rada dodan opis i napomena
* šihterica: Ispis za jednog radnika, za predmer, projekt ili period
* Gra?evinska knjiga: u dokaznicu mjera mogu?e dodavati i slike (copy/paste ili direktno) s dodatnom obradom
* Partneri: mogu?nost direktnog slanja emaila partneru (ili kontakt osobi)
* Ra?uni: Ispis podataka o projektu i predmeru u koliko je ra?un vezan na predmer.

GALA2006 v2.00

* Projekti – 1 projekt može imati više ugovornih predmera
* Projekti – raspored avansa po troškovnicima
* Projekti – definiranje rukovoditelja radova, voditelja zaštite na radu, rješenje o osnivanju gradilišta, zahtjevi za primopredaju, zapisnici o primopredaji, zapisnici o ispitivanju (instalacije itd.), garancije, reklamacije
* Projekti – vezanje projekta s Nacionalnom klasifikacijom vrsta gra?evina (NKVG)
* Stavke – mogu?nost kreiranja jedini?ne cene slobodnim unosom rada, materijala, strojeva, uz automatski prikaz razlika u odnosu na normative (usporedni grafi?ki prikaz i izra?un u postotcima).
* Stavke – mogu?nost vezanja istih stavki (npr. Zidanje zida d=20 cm u prizemlju i I katu)
* Stavke – grafi?ki prikaz udjela rada, materijala, strojeva (udio) u stavci
* Stavke – automatski prikaz zarade rada, materijala, strojeva po stavci (jedini?no i ukupno)
* Gra?evni dnevnik – izrada listova gra?evnog dnevnika, s strukturom zaposlenika i strojeva na gradilištu. Svaki upis djeluje na dinamiku izvo?enja (vrijeme)
* Gra?evni dnevnik – mogu?nost evidentiranja izvedenih koli?ina pojedine stavke, ?ime se automatski djeluje na dinamiku (postotak gotovosti stavke) kao i koli?ine za gra?evinsku knjigu.
* Gra?evni dnevnik – mogu?nost evidentiranja radnih sati po stavci i po radniku (ili više njih).
* Gra?evni dnevnik – mogu?nost evidentiranja stvarno utrošenih koli?ina materijala i radnih sati strojeva po stavci
* Dinamika – mogu?nost definiranja standardnog dinami?kog plana
* Dinamika – prikaz broja radnih dana u odnosu na planirano, uz istovremeni prikaz izvedenosti pojedine stavke u postotku
* Dinamika – mogu?nost dodjeljivanja (planiranja) više perioda po stavci (prekidi)
* Radni sati (šihterica) – mogu?nost izrade šihterice automatski iz gra?evnog dnevnika ili neovisno (za period – za radnika)
* Radni sati (šihterica) – Pregledi za predmer, za projekt (više predmera) ili za period (neovisno o mjestu rada radnika)
* Utrošak materijala i strojeva – mogu?nost automatskog generiranja utrošaka iz gra?evnog dnevnika ili neovisno
* Situacije – evidentiranje avansa (sukcesivni ili slobodni obra?un)
* Situacije – obra?un situacije za projekt (jedan ili više ugovorenih predmera)
* Situacije – pregled više izvedenih ili manje izvedenih radova s koli?inama i iznosima
* Reporter – gotovi predefinirani Izveštaji s mogu?nosti izrade neograni?enog broja vlastitih Izveštaja.
* Uplate – mogu?nost automatskog kreiranja više rata (ra?una)
* Op?enito - Dodatni filteri za brze pretrage

GALA2006 v1.60

* Dinamika radova sadrži i dodatne radove (vantroškovni?ke radove).
* Obra?un rada radnika. Kod popunjavanja realizacije rada, program Vam daje mogu?nost izbora radnika koji su zadanog dana radili, tako da pozivom obra?una za zadani period dobivate koli?inu radnih sati po radniku.
* Import predmera, odnosno stavki iz MS Excel datoteke. Importiranje naziva, jedinice mjere, koli?ine stavke, kao i vrste radova.
* Eksport predmera u MS Excel format. Eksport s ili bez cena, ozna?ene ili sve stavke.
* Korisni?ki podesiva visina linija u tablicama
* Gra?evinska knjiga (izvedene koli?ine) se puni direktno na osnovi realizacije rada, i time je proces izrade situacije i gra?evinske knjige potpuno automatiziran. Vodi se briga i o dodatnim radovima u toku izvo?enja.
* Stavke realizacije rada sadrže (uz utrošak sati po kvaifikacijama) i izvedenu koli?inu po jedinici mjere, kao i vrednost izvedenog po stavci.
* Na osnovi izvedenih radova u realizaciji pamte se radni sati po radniku, tako da se može dobiti obra?un sati radnika, ili svih radnika, za trenutni projekt ili sve projekte, kao i za datumski raspon.
Opcija punjenja gra?evinske knjige svim stavkama iz predmera.
* Nemogu?nost izmjene/brisanja situacije i/ili gra?evinske knjige u koliko se ne radi o zadnjoj situaciji. Ovime je zaobi?ena mogu?nost pogreške kod obra?una izvedenih radova.

GALA2006 v1.52

* Direktna obrada dokaznice na svakoj stavci gra?evinske knjige. Mogu?nost pozicioniranja teksta u dokaznici i opisu stavke gra?. knjige.
* Pregled izgleda lista gra?evinske knjige.
* Dodano Izvo?a? i Investitor na svaki list gra?. knjige
* Renumeracija rednih brojeva stavki predmera ovisno o broju vrsta radova
* Dinamika radova. Kreiranje dinami?kog plana izvo?enja radova, eksport u JPG, spremanje/u?itavanje dinamike (planiranje)
* Grafikoni realizacije rada, materijala i strojeva se nisu osvježavali nakon unosa ili izmjene

Verzija: v1.51

* Dodana opcija u postavkama programa za ispis stavke celom širinom ili na pola stranice.
* U gra?evinskoj knjizi dodana opcija ispisa samo ozna?enih ili svih stavki.
* U gra?evinskoj knjizi dodane tipke: Tagiranje (ozna?avanje) skidanje oznaka, tagiranje svih, skidanje oznaka s svih (za ispis)
* Forma gra?evinske knjige sadrži dokaznicu mjera.
* Brojevi stavki numerirani tj. vezani na vrste radova (1.1, 1.2, 1.3 itd).

Verzija: v1.50

* Meni Obrada -> Tag/Untag stavki, Ozna?avanje/Skidanje oznaka s svih stavki, pove?anje/smanjenje cena za tagirane/ozna?ene stavke
* Dodan modul planiranje (plan rada) s grafi?kim prikazom i ispisom.
* Dodan modul realizacija. Realizacija - pra?enje utrošaka rada, materijala i strojeva s grafi?kim prikazima i ispisima.

Verzija v1.10

* Ispravljena greška kod ispisa gra?evinske knjige

Verzija v1.00

* Realizirana verzija 1.0

 
English (United Kingdom)

GALA JESTE ...

Programsko rešenje za gra?evinsku struku, koje u potpunosti rešava pitanja organizacije preduze?a, kalkulacija, planiranja, kontrole utrošaka, obra?una izvedenih radova.

KO SU KORISNICI

Izvo?a?i gra?evinskih radova, kooperanti, projekt manageri, voditelji gradilišta, investitori, inžinjering preduze?a ...

INDUSTRIJA

Gra?evinarstvo(visoko/nisko gradnja, završni radovi, elektro/vodovod/limarski radovi ...), ?eli?na konstrukcija, montažni objekti ...